RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Luchtkwaliteit, jaarverslag 1987

Air quality, annual report 1987

Publiekssamenvatting

Het rapport geeft een overzicht van de luchtkwaliteit in Nederland in 1987. De behandelde stoffen zijn: zwavelverbindingen (SO2, SO4, SOx), stikstofverbindingen (NOx, NOy, NHx), CO, O3, Ox, PAN, fluoriden, zwarte rook, stof, metalen in stof (Pb, Zn, Cd) en organische stoffen (PAK, NMHC). Verder worden afzonderlijk de onderwerpen "Verzuring", "Biologische metingen" en "Periode met verhoogde luchtverontreiniging" besproken. De landelijk gemiddelde niveau's van SO2 en CO vertonen een lichte stijging ten opzichte van 1986. Voor SO2 is ten gevolge van het optreden van een periode met hoge luchtverontreiniging in januari 1987 enige malen overschrijding van grenswaarden (dag- en uursgemiddelden) opgetreden in het zuiden van het land. De niveau's van lood in stof zijn nog steeds dalend. Voor de overige stoffen is geen duidelijke trend waarneembaar. De totale zure depositie in 1987 was in vergelijking met het referentiejaar 1980 circa 8% lager ; ten opzichte van 1986 is sprake van een stijging. Het aandeel van NHx in de zure depositie is opnieuw toegenomen en bedroeg in 1987 circa 30%.
 

Home / Documenten en publicaties / Luchtkwaliteit, jaarverslag 1987

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu