RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar de gehalten aan polycyclische aromaten in binnen het voormalige Laura-terrein te Kerkrade verzamelde monsters. Uitloogbaarheidsproeven. Risico-evaluatie met betrekking tot de Volksgezondheid

Research of concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons in samples from the former Laura site at Kerkrade. Leaching experiments. Risk evaluation concerning the Public Health

Publiekssamenvatting

De PAK gehalten zijn bepaald in bodem, luchtstof en vloerstof. Op basis van deze metingen en reeds bij de provincie beschikbare meetresultaten is een risico-analyse uitgevoerd. Blootstelling via de huid, via consumptie van zelfgeteelde groenten en via gebruik van drinkwater is nagenoeg nihil. De belangrijkste blootstellingsroute is hand- mondgedrag van kinderen. Hoewel het risico groter is dan een extra sterfgeval per miljoen personen bij levenslange blootstelling zullen geen aantoonbare gevallen aan te wijzen zijn. Bevolkingsonderzoek is dan ook zinloos.
 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar de gehalten aan polycyclische aromaten in binnen het voormalige Laura-terrein te Kerkrade verzamelde monsters. Uitloogbaarheidsproeven. Risico-evaluatie met betrekking tot de Volksgezondheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu