RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ecologische typologie van de Nederlandse bodem op basis van de vrijlevende nematodenfauna. Verslag van het project "Het functioneren van nematoden in bodemecosystemen

An ecologial classification of the dutch soil based on free-living nematodes

Publiekssamenvatting

In het rapport wordt een aanzet gegeven tot een typologie van de Nederlandse bodem op basis van de vrijlevende nematodenfauna. De bovenste 10 cm van de minerale bodem van 46 locaties van elkaar verschillend in vegetatie/bodemcombinatie, werden bemonsterd in sept. 1985. De nematoden uit deze monsters werden gekwantificeerd en op naam gebracht. De volgende bodemanalyses werden uitgevoerd: TOC, pH, textuur, kalk, CEC, K, Ca, Mg, basebezetting, N totaal, P totaal, vochtgehalte, porositeit. Het vegetatietype op de locaties werd genoteerd. Van de 46 locaties werden 8 eenmaal per kwartaal bemonsterd om na te gaan in hoeverre de seizoenen invloed hebben op de classificatie. Door middel van het clusteren van monsterpunten is een typologie op grond van nematodendsoorten en milieukenmerken ontworpen. Opgenomen zijn tabellen met: maturity-index, nematoden gerangschikt per type, uniciteit van de monsterpunten, ecosysteemparameters per cluster, relatie tussen nematodensoorten en milieuvariabelen, presentie soorten t.o.v. grondsoort, vochttoestand en vegetatie, fysisch/ chemische analyses, samenstelling nematodenfauna in humus en strooisellaag, inventarisatie nematodenfauna 46 locaties.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Ecologische typologie van de Nederlandse bodem op basis van de vrijlevende nematodenfauna. Verslag van het project "Het functioneren van nematoden in bodemecosystemen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu