RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

SO2 meetwaardencorrectie over het jaar 1988

Correction of SO2 measuring values for 1988

Publiekssamenvatting

In het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit (LML) wordt voor het vaststellen van de SO2 concentraties in de buitenlucht het meetsignaal van de monitor m.b.v. de zogenaamde calibratiewaarde omgerekend naar een concentratiewaarde in mug/m3. De calibratiewaarde wordt vastgesteld door middel van calibratiegas. Volgens opgave van de leverancier is de concentratie van dit gas nagenoeg constant. (Verloop < 2% per 2 jaar). Bij een evaluatie van de stabiliteit van het calibratiegas aan het eind van 1988, bleek echter dat de concentratie van dit gas met gemiddeld 4.5% per jaar afneemt. Blijft men uitgaan van de oorspronkelijke calibratieconcentratie, dan leidt dit tot een navenante overschatting van de concentraties. Voor het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit heeft dit in 1988 tot een gemiddelde fout in de SO2-meetwaarden van 7.7% geleid. De grootte van deze afwijking wordt niet acceptabel geacht. Alle SO2 meetwaarden zijn dientengevolge, met een per geval vastgestelde factor, gecorrigeerd. De hierbij gevolgde procedure wordt in dit rapport nader toegelicht. Momenteel wordt gewerkt aan procedures, waardoor een jaarlijkse correctie, zoals in 1988, achterwege kan blijven.
 

Home / Documenten en publicaties / SO2 meetwaardencorrectie over het jaar 1988

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu