RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Invloed van een herhaalde blootstelling aan ozon op de longfunctie van ratten

Effects of repeated ozone-exposure in rat lungs

Publiekssamenvatting

Acute blootstelling aan ozon, bijvoorbeeld gedurende een zomersmogepisode van enkele dagen, resulteert in een verscheidenheid aan effecten welke zowel in onderzoek bij proefdieren als mensen zijn waargenomen. Over de aard en het tijdsverloop van de inflammatoire respons en het herstelproces na blootstelling is vooral veel bekend uit proefdieronderzoek. Bij de mens zijn het geforceerd uitademingsvolume in 1 seconde (FEV 1) en de maximale expiratoire flow of piefflow (PF) veelvuldig gebruikte longfunctieparameters. Dit dierexperimenteel onderzoek is uitgevoerd om de invloed van het aantal expositiedagen op het effect van ozonblootstelling op proefdieren te kunnen beschrijven. Ratten werden 's nachts gedurende 1, 2 of 3 dagen 12 uur achtereen blootgesteld aan 800 mug/m3 ozon. Het verloop van longfunctieveranderingen tijdens deze episodische blootstelling werd onderzocht met de methode van de geforceerde uitademing. De Maximale Expiratoire Flow Volume - curve (MEFV) werd gemeten direct na blootstelling. Herstel werd onderzocht door longfunctiemetingen uit te voeren op 24 en 48 uur na afloop van de blootstelling. Na de eerste blootstelling werden duidelijke veranderingen in de MEFV-curve gemeten, welke na een herstelperiode van 24 uur waren verdwenen. Na de tweede blootstelling werden veranderingen van dezelfde grootte waargenomen. Ook hier waren de gemeten veranderingen na 24 uur herstel weer verdwenen. Echter, direct na de derde blootstelling zijn geen veranderingen meer waarneembaar. Longfunctieveranderingen tijdens een 3 dagen durende episodische blootstelling zijn na de eerste en tweede blootstellingsdag waarneembaar. Na de derde dag is geen effect meer meetbaar. Dit verloop komt overeen met het verloop van de inflammatoire respons gemeten in longspoelvloeistof bij onderzoek met ratten met eenzelfde blootstellingsprotocol. Bij onderzoek met vrijwilligers is eveneens een dergelijk tijdsverloop in longfunctieveranderingen en ontstekingsrespons vastgesteld.
 

Home / Documenten en publicaties / Invloed van een herhaalde blootstelling aan ozon op de longfunctie van ratten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu