RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beoordelingssystematiek bodemkwaliteit ten behoeve van bouwvergunningsaanvragen. Deel II. Methodiek ter bepaling van het verspreidingsrisico

Decision support system on soil quality for assessing building permit applications. Part II. Methodology for assessing the risk due to contaminant dispersal

Publiekssamenvatting

In het kader van de Woningwet is een methodiek ontwikkeld welke ten doel heeft: "het schatten van het risico ten gevolge van verspreiding van een contaminant". De methodiek zal deel uitmaken van een systematiek voor de beoordeling van de bodemkwaliteit bij bouwvergunningsaanvragen. In eerste instantie wordt getoetst in hoeverre een contaminant vanuit de verontreinigde locatie de directe omgeving kan belasten ('stand-still' beginsel). Hiertoe wordt een verplaatsingsflux als kwantitatief criterium berekend. Met behulp van deze flux kan een indeling van het verspreidingsrisico worden gemaakt in een drietal klassen: I. een laag verspreidingsrisico ; II. een intermediair verspreidingsrisico en III. een hoog verspreidingsrisico. Indien de flux in klasse I of III valt is de toetsing onherroepelijk. In geval dat de flux in te delen is in klasse II wordt op grond van een kwalitatieve beoordeling een eindoordeel voor het verspreidingsrisico gegeven. Hierbij worden een aantal risico-verhogende en risico-verminderende locatie-specifieke factoren beschouwd. Gezien de hoge mate van onzekerheid ten gevolge van een gebrek aan gegevens en een sterk vereenvoudigd formularium, mag geen absolute betekenis aan de berekeningen worden toegekend. Om recht te doen aan de aan de beoordelingssystematiek gestelde eisen, te weten een degelijke wetenschappelijke onderbouwing enerzijds en eenvoudige toepassings- mogelijkheid, gebruikersvriendelijkheid en eenduidigheid anderzijds, bestaat de rapportage uit twee gedeelten: Deel I, waarin de theoretische achtergronden van de methodiek in detail beschreven zijn ; Deel II, welke als korte gebruikershandleiding voor de methodiek beschouwd kan worden. Het definieren van grenswaarden ten behoeve van de indeling van de berekende verplaatsingsflux in klassen betreft een beleidsmatige beslissing en is buiten beschouwing van deze rapportage gebleven.
 

Home / Documenten en publicaties / Beoordelingssystematiek bodemkwaliteit ten behoeve van bouwvergunningsaanvragen. Deel II. Methodiek ter bepaling van het verspreidingsrisico

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu