RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwerp van de studie Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997

Design of the Public Health Status and Forecast 1997 study

Publiekssamenvatting

Dit Ontwerprapport 'Volksgezondheid Toekomst Verkenning-1997' bevat een nadere uitwerking van de hoofdlijnen voor de in 1997 te publiceren tweede 'Volksgezondheid Toekomst Verkenning'. De hoofdlijnen zelf zijn uiteengezet in het in april 1995 verschenen Definitierapport. Daarin is aangegeven dat VTV-1997 bestaat uit zeven thema's. Deze zeven thema's beogen zowel een actualisering te geven van het in 1993 gepresenteerde beeld van de gezondheidstoestand (thema 1) als een uitbreiding met een vijftal onderwerpen (thema's 2-6) en een versterking van de integratie ten opzichte van VTV-1993 (thema 7). De uitwerking heeft plaats gevonden in nauw overleg met de inmiddels voor de thema's 2-6 samengestelde Expertgroepen en de Klankbordgroep, waarbij afstemming is gezocht met de opdrachtgever. Rapportage van de resultaten van de thema's 1-7 zal plaatsvinden in themarapporten. Het eindrapport VTV-1997 zal de integratie van de resultaten uit alle themarapporten bevatten. Op basis van de evaluatie van VTV-1993 en de aandacht die in VTV-1997 uit zal gaan naar de effecten van preventie en zorg en het ziektespecifieke zorggebruik (en de kosten) is besloten om bij de selectie van ziekten tevens het criterium 'vermijdbare (gevolgen van) ziekten' en 'dure' ziekten te betrekken. Dit heeft erin geresulteerd dat voor VTV-1997 18 ziekten op basis van het eerste en 5 op basis van het tweede criterium worden toegevoegd aan de reeds in VTV-1993 geselecteerde ziekten. In totaal gaat het om 79 ziekten en aandoeningen. Vervolgens is een procedure ontwikkeld zodat per thema, voor zover noodzakelijk, een nadere toespitsing kan plaatsvinden op een subset van de lijst van 79 ziekten. Hierbij is er op toegezien dat een aantal ziekten in meerdere thema's aan bod komen om het streven naar integratie te waarborgen. In VTV-1997 wordt de 'state-of-the-art' weergegeven op basis van het dan beschikbaar zijnde materiaal. Van groot belang is per thema de aanwezige lacunes in de informatievoorziening systematisch aan de orde te stellen.
 

Home / Documenten en publicaties / Ontwerp van de studie Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu