RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Screening of chemical substances ; Application of the Uniform System for the Evaluation of Substances, USES 1.0

Screening van chemische stoffen ; de toepassing van het Uniforme Beoordelingssysteem Stoffen, USES 1.0

Publiekssamenvatting

Prioritering is een stapsgewijs proces en kan worden beschouwd als het begin van het risicomanagement voor stoffen. Uit vele duizenden stoffen worden via prioritering die stoffen geselecteerd die als de meest risicovolle beschouwd kunnen worden en daarom de meeste aandacht van het beleid zouden moeten verdienen. Het Uniforme Beoordelingssysteem Stoffen, USES 1.0, is ontwikkeld om als hulpmiddel te fungeren in de prioritering en risicobeoordeling van stoffen. Dit is in overeenstemming met Actiepunt 41 uit het Nationaal Milieubeleidsplan 1990-1994. Als verdere uitwerking van dit actiepunt is in dit rapport USES 1.0 toegepast als een systeem voor de eerste prioritering van bestaande, organische stoffen. In totaal zijn 100 stoffen getest die allemaal voorkomen op de "Aandachtstoffenlijst" uit 1992 van het ministerie van VROM. Dit rapport analyseert de toepassing van USES 1.0 als instrument in de screening van stoffen, met name in het kader van de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en EU Verordening (EEG) Nr. 793/93 inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van bestaande stoffen. Hoewel de resultaten van elk prioriteringsinstrument voor stoffen lastig te evalueren zijn gezien het ontbreken van een absolute standaard, is toch een poging hiertoe gedaan op basis van conclusies over de prioriteit van aandachtstoffen zoals vermeld in het onlangs gepubliceerde RIVM-rapport "Aandachtstoffen in het Nederlandse Milieubeleid - Overzicht 1994. In vele opzichten zijn de resultaten zoals die met USES 1.0 zijn verkregen in overeenstemming met deze conclusies die zijn getoetst door een adviesgroep van de deskundigen. USES 1.0 kan daarom beschouwd worden als een aanvaardbaar instrument voor de screening van stoffen zoals bijvoorbeeld de aandachtstoffen. De basis van het prioriteringsproces van de Europese Commissie is het "Informal Working Group on Priority Setting" (IPS) systeem. Dit rapport vergelijkt deze methode met die in USES 1.0. Van de 35 vergeleken stoffen krijgt 50 tot 60% ongeveer even hoge prioriteit met beide systemen, 15 tot 20% krijgt met USES 1.0 een duidelijk lagere prioriteit dan met IPS en 20 tot 30% een hogere.
 

Home / Documenten en publicaties / Screening of chemical substances ; Application of the Uniform System for the Evaluation of Substances, USES 1.0

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu