RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Resultaten van het meetprogramma drinkwater, 1993 voor parameters uit het Waterleidingbesluit en enkele aanvullende parameters

Results of the monitoring program drinking water in 1993: parameters out of the Dutch drinking water legislation and addtional parameters

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van het drinkwatermeetprogramma 1993 dat in opdracht van de Hoofdinspectie van de Volksgezondheid voor de Hygiene van het Milieu (HIMH) door het RIVM is uitgevoerd. Het programma bestaat uit een vast meetprogramma en een indicatief meetprogramma. Het vaste programma wordt in de periode 1993-1995 afgebouwd. Het rapport geeft een overzicht van de afwijkingen ten opzichte van een aantal drempelwaarden van bijlage A van het Waterleidingbesluit afkomstig uit het drinkwatermeetprogramma 1993. Het meetprogramma omvat het uitgaande water van eenderde deel van de drinkwaterpompstations (88 stations) en een monsterpunt in de bijbehorende distributiegebieden. Er is getoetst op 4 drempelwaarden (bacteriologisch) van tabel I, 2 van tabel II (indien ontharding c.q. ontzouting is toegepast), 15 van tabel III en 5 van tabel IV van deze bijlage A. In totaal zijn er in het uitgaande water van 12 pompstations in totaal 14 afwijkingen geconstateerd, waarbij er aan vijf pompstations voor zeven parameters een ontheffing is verleend. Er werden geen bacteriologische afwijkingen aangetroffen. Bij het beperkt onderzoek van het water in de voorzieningsgebieden werden in 8 voorzieningsgebieden in totaal 11 afwijkingen gevonden, waarvoor er bij vijf afwijkingen een ontheffing aan het bijbehorende pompstation is verleend. Bij de geconstateerde afwijkingen moet rekening worden gehouden met het volgende: - de watermonsters zijn niet op alle in het Waterleidingbesluit genoemde parameters onderzocht, overschrijdingen zijn gebaseerd op een enkele waarneming, terwijl voor een aantal parameters pas van overschrijding sprake is bij vergelijking van de drempelwaarde met het gemiddelde van de waarnemingen voor de betreffende parameter over een jaar. De volksgezondheid is op geen enkele wijze door de geconstateerde afwijkingen in gevaar gebracht. De parameters aluminium, beryllium, vanadium, pentachloorfenol, vluchtige organische gehalogeneerde koolwaterstoffen en EDTA maken deel uit van het indicatieve programma. De resultaten van deze analyses geven geen directe aanleiding tot maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid. De stof EDTA komt in het milieu via lozingen op het oppervlaktewater en wordt in het drinkwater dat hieruit is bereid terug gevonden.
 

Home / Documenten en publicaties / Resultaten van het meetprogramma drinkwater, 1993 voor parameters uit het Waterleidingbesluit en enkele aanvullende parameters

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu