RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inventarisatie van gegevensbronnen voor informatie over het voorkomen van de doelziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma

Making up an inventory of sources for information about the incidence of diseases from the Netherlands Immunization Programme

Publiekssamenvatting

Gegevens over het voorkomen van de doelziekten van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn bij diverse instanties bekend. Een regelmatige, b.v. jaarlijkse, geintegreerde analyse en rapportage van deze gegevens (epidemiologische surveillance) vindt thans niet plaats ; deze zou een belangrijke bijdrage kunnen geven aan de evaluatie van het RVP. Daarom zijn de mogelijkheden verkend voor epidemiologische surveillance van de doelziekten uit het RVP. In dit rapport worden de bronnen geinventariseerd en is nagegaan welke gegevens beschikbaar zijn. De epidemiologische surveillance richt zich met name op de incidentie van de ziekte en/of zijn complicatie(s). Samen met mortaliteitsgegevens kan inzicht verkregen worden in het letaliteitspercentage en met de vaccinatiestatus kan een uitspraak gedaan worden over de vaccin-effectiviteit. Met de factor tijd kunnen trendmatige uitspraken gedaan worden. Naast de verplichte registratie van infectieziekten betreffende mortaliteit bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en betreffende morbiditeit bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (voorheen Geneeskundige Hoofdinspectie ; GHI), worden infectieziekten en hun complicaties door diverse (beroeps)instanties geregistreerd. Vaak betreft het een registratie met een landelijke dekking, zoals de Landelijke Medische Registratie (LMR) van de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg (SIG), de Medisch-Microbiologische Laboratoria (MML), het Nederlands Signalerings-Centrum Kindergeneeskunde (NSCK) en de SSPE-Registratie Nederland. Soms betreft het (nog) een registratie met een regionale dekking zoals de European Registration of Congenital Anomalies (EUROCAT) die momenteel de drie noordelijke provincie's, Zeeland en Rotterdam en omstreken omvat of een plaatselijke dekking zoals de Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen (CMRN). Het kan ook om steekproeven gaan zoals in het geval van de registratie bij het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Problemen kunnen zich voordoen bij vergelijkingen van de gegevens van de diverse instanties. Gezien de Wet persoonsregistratie (WPR) is herleidbaarheid tot naam niet toegestaan, waardoor unieke koppeling (op naam) niet mogelijk is. De mogelijkheid wordt onderzocht of een redelijke en acceptabele koppeling mogelijk is op geleide van geslacht, leeftijd (of geboortejaar), diagnose en eventueel plaats(regio) en/of tijdstip. De vaccinatiestatus wordt slechts zelden geregistreerd. Koppeling via de Provinciale Entadministraties (PEA) op persoonsniveau zal moeilijk zijn, maar voor ontbrekende vaccinatiegegevens zal onderzocht worden of aanvulling vanuit de PEA mogelijk is.Voorgesteld wordt om gegevens van genoemde instanties vanaf het jaar 1976 te betrekken. Het betreft registraties van bof, mazelen, rubella, difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, infecties veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b, strepto-, pneumo- en meningococcen (geregistreerd als hoofd- of nevendiagnose) met voor zover aanwezig vermelding van geslacht, leeftijd( eventueel geboortejaar), plaats(regio) en/of tijdindicatie van ziekteperiode en vaccinatiestatus. Op grond hiervan wordt het epidemiologisch patroon voor de diverse ziekten beschreven. Voorts zal de additionele waarde van de diverse gegevensbronnen worden geevalueerd. Op basis daarvan zullen de gegevens jaarlijks en routinematig worden opgevraagd en gerapporteerd.
 

Home / Documenten en publicaties / Inventarisatie van gegevensbronnen voor informatie over het voorkomen van de doelziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu