RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 1994

The quality of drinking water in the Netherlands in 1994

Publiekssamenvatting

Betreft de resultaten van de monitoringsprogramma's over 1994, die de waterleidingbedrijven uitvoeren ter controle van de drinkwaterkwaliteit en de gebruikte grondstof. Deze meetgegevens worden jaarlijks op grond van de Waterleidingwet aan de Regionale Inspecties Milieuhygiene gerapporteerd. In 1994 is voor veel gemeten stoffen de concentratie in het drinkwater ten opzichte van 1992 en 1993 nauwelijks toe- of afgenomen. Er is geen sprake geweest van een bedreiging van de volksgezondheid. Evenals in voorgaande jaren zijn de parameters ijzer en mangaan het meest frequent overschreden. De kwaliteit van het drinkwater is in het algemeen goed. Door vermindering van de kwaliteit van de grondstof (oppervlaktewater en grondwater), tengevolge van o.a. vermesting, verzuring en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de bereiding van goed drinkwater is daarom in steeds meer gevallen vergaande zuivering noodzakelijk. Zo wordt verwacht dat de concentratie van nitraat en macroparameters (zoals ijzer en kalium) in grondwater op een aantal plaatsen in Nederland verder zal toenemen. Dit betekent dat de zuiveringen moeten worden uitgebreid. De meetinspanningen van de waterleidingbedrijven worden in overleg met de Inspectie Milieuhygiene voortdurend geoptimaliseerd. Voor de waarborging van de drinkwaterkwaliteit op de langere termijn is het naar mening van de Inspectie Milieuhygiene noodzakelijk dat het milieubeleid gericht blijft op bescherming van de bronnen.
 

Home / Documenten en publicaties / De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 1994

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu