RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verkeer en vervoer in de Milieubalans 1995

Traffic and Transport in the Environmental Balance of 1995

Publiekssamenvatting

Betreft een achtergronddocument van de sector verkeer en vervoer, behorende bij de Milieubalans 1995. Naast een uitgebreide verantwoording van de resultaten wordt extra informatie gegeven over de ontwikkelingen in de sector verkeer in de periode 1980-1994. Belangrijk element in de MB95 en dit rapport is de 'historische beleidsanalyse' waarin conform een bepaalde methodiek het emissieverloop in de periode 1980-1994 is verklaard. Een van de mogelijke verklaringen voor de ontwikkelingen van de emissies is de invloed van het milieubeleid. In het achtergronddocument wordt zeer uitgebreid ingegaan op de kwantificering van het effect van het verkeers- en vervoerbeleid op de ontwikkeling van de emissies door de sector verkeer en vervoer. Naast de in de historische beleidsanalyse gekozen methodiek zijn alternatieve methoden denkbaar. Drie alternatieve methoden worden geschetst en qua resultaten vergeleken met de in de Milieubalans 1995 gehanteerde methode. Tevens gaat het rapport meer uitgebreid in op de voor de sector verkeer- en vervoer geraamde milieukosten. De belangrijkste inhoudelijke conclusies met betrekking tot de sector verkeer en vervoer zijn: 1. Tussen 1980 en 1994 is het aantal personen- en vrachtwagenkilometers toegenomen met respektievelijk 42% en 32%. De doelstelling voor het personenautokilometrage voor 1994 (een toename ten opzichte van 1986 van maximaal 25%) is gehaald: in deze periode was de toename 23%. 2. Als de accijnzen in de periode 1986-1994 reeel constant waren gebleven, dan zou het autogebruik in 1994 circa 4% hoger zijn geweest 3. De 1994-doelstelling voor NOx-emissies door personenauto's en vrachtwagens zijn niet gehaald. De CO2-doelstelling voor 1994 voor het totale wegverkeer is niet gehaald. 4. De emissies van de meeste stoffen zijn achtergebleven bij de volume-ontwikkelingen. Beleidsinvloeden zijn hierbij dominant geweest.
 

Home / Documenten en publicaties / Verkeer en vervoer in de Milieubalans 1995

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu