RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Acute intoxicaties met lampolie in 1996

Acute lampoil intoxications in 1996

Publiekssamenvatting

De laatste jaren is bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een toename geconstateerd in het aantal verzoeken om informatie na ingestie van lampolie. In 1996 is daarom een nader prospectief onderzoek opgezet naar intoxicaties door ingestie van lampolie. Doel van dit onderzoek is een beter inzicht te krijgen in de omstandigheden van blootstelling, de frequentie van optreden van intoxicaties en de aard en ernst van de uit de intoxicatie voortvloeiende gezondheidseffecten. In samenwerking met de Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB) zijn vanaf medio 1996 additionele en meer gedetailleerde gegevens gevraagd met betrekking tot het specifieke blootstellingsscenario en productgegevens van de lampolie en olielampjes. Het belangrijkste risico van de ingestie van lampolie, voornamelijk door kleine kinderen, is het optreden van aspiratie en het ontstaan van chemische pneumonitis. In deze studie zijn bij meeste van de blootgestelde personen symptomen opgetreden. Prikkelhoest trad het meest frequent op gevolgd door braken en sufheid. Bij een aantal personen is chemische pneumonitis gemeld. De ingestelde therapieen waren niet alle conform de richtlijnen van het NVIC. Artsen dienen over de risico's en de ongewenste effecten hiervan geinformeerd te worden. Een belangrijk deel van de kinderen drinkt de lampolie uit het olielampje ; het verdient derhalve aanbeveling de waarschuwingen die op de flessen lampolie staan ook op de etiketten van de verpakkingen van olielampen aan te brengen. Tezamen met verbeterde kinderveilige sluitingen op de flessen kunnen deze maatregelen een bijdrage leveren in de reductie van het aantal blootstellingen aan lampolie.
 

Home / Documenten en publicaties / Acute intoxicaties met lampolie in 1996

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu