RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Side-effects of pertussis toxin, pertussis vaccines and haemoinfluenza type B vaccine

Neveneffecten van pertussis toxine, pertussis vaccin en hemoinfluenza type B vaccin

Publiekssamenvatting

Doel van de studie is de bijwerkingen van vaccins nader te bestuderen ter onderbouwing van voor te stellen richtlijnen. Bedoelde richtlijnen stellen eisen aan het verrichten van pre-klinische veiligheids-farmacologie van vaccins. Dit rapport beschrijft de cardiovasculaire en autonome effecten, die in-vivo worden waargenomen in jonge en volwassen ratten behandeld met hoge doseringen pertussis toxine, cellulair (DKTP-vaccin) en acellulair pertussis vaccin en Haemoinfluenza type b vaccin. Deze effecten refereren wellicht aan de collaps (flauwvallen) van de kinderen tijdens of vlak na de vaccinatie met kinkhoest vaccin. De belangrijkste effecten, die door pertussis toxine, DKTP and acellulair pertussis vaccin worden geinduceerd zijn hypotensie, tachycardie en remming van de adrenerge en cholinerge responsen. Volwassen ratten blijken gevoeliger voor deze stoffen te zijn dan jonge ratten en de respons hangt af van de toedieningsroute. Er worden geen effecten waargenomen in ratten, die behandeld zijn met DTP (deze mist de pertussis component) en Haemoinfluenza vaccin. Het wordt aanbevolen om de veiligheid van vaccins vast te stellen via bepaling van de cardiovasculaire en autonome bijwerkingen in volwassen ratten, die 3-4 keer met hoge dosis (20x de klinische dosering) en een middelhoge dosis zijn behandeld. Ten einde de klinische relevantie van de resultaten van het veiligheidsonderzoek afdoende vast te kunnen stellen, dient tot slot nog onderzocht te worden of herhaald i.m. toedienen van middelhoge dosis vaccins aan volwassen ratten dezelfde effecten induceert als waargenomen na i.v. toediening.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Side-effects of pertussis toxin, pertussis vaccines and haemoinfluenza type B vaccine

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu