RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 1995

The quality of drinking water in the Netherlands in 1995

Publiekssamenvatting

Het vierde rapport in de reeks 'De drinkwaterkwaliteit in Nederland' is gebaseerd op de resultaten van de monitoringsprogramma's over 1995, die de waterleidingbedrijven uitvoeren ter controle van de drinkwaterkwaliteit en de gebruikte grondstof. Deze meetgegevens worden jaarlijks op grond van de Waterleidingwet aan de Regionale Inspecties Milieuhygiene gerapporteerd. Het RIVM heeft de gegevens in samenwerking met de Inspectie Milieuhygiene verwerkt tot een rapport ten behoeve van de Minister, Tweede Kamer, producenten en consumenten van drinkwater. Naar mening van de Inspectie Milieuhygiene blijkt uit de gegevens dat ook voor 1995 de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed zijn nageleefd. Het aantal pompstations waar in 1995 een normoverschrijding is vastgesteld, is ten opzichte van 1994 met 10% gedaald. De concentratie van de gemeten stoffen in het drinkwater is ten opzichte van voorgaande jaren nauwelijks toe- of afgenomen. Er is geen sprake geweest van een bedreiging van de volksgezondheid. De kwaliteit van het drinkwater is in het algemeen goed. De normwaarden van de parameters ijzer en mangaan worden het vaakst overschreden. Het aantal, in het afgeleverde drinkwater, aangetoonde bestrijdingsmiddelen verder toegenomen. Meestal betreft het eenmalige, geringe normoverschrijdingen. De inspanningen die de waterleidingbedrijven moeten leveren om goed drinkwater te maken nemen toe, ondermeer door de vermindering van de grondstofkwaliteit. Voor de bereiding van goed drinkwater is daarom steeds vaker een vergaande zuivering noodzakelijk. In het rapport laat een intermezzotekst zien dat vooral de concentraties van macroparameters (zoals sulfaat, kalium en calcium) in grondwater op een aantal plaatsen toenemen, mogelijk ten gevolge van vermesting. Dit betekent dat de zuiveringen moeten worden uitgebreid.
 

Home / Documenten en publicaties / De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 1995

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu