RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Milieuhygienische kwaliteit en beoordeling van vormgegeven afvalstoffen in relatie tot storten

Environmental quality and assessment of conditioned waste materials for dumping

Publiekssamenvatting

In de visie van het ministerie van VROM op stortplaatscategorieen is een nieuwe stortplaatscategorie geintroduceerd, nl. de stortplaats voor geconditioneerd afval. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is door het ministerie van VROM gevraagd om een beoordelingsmethode te ontwikkelen en aparte grenswaarden te formuleren voor de beoordeling van immobilisaten, die gestort worden op een dergelijke stortplaats voor geconditioneerd afval. Het onderhavige rapport beschrijft enerzijds de milieuhygienische kwaliteit van een aantal geimmobiliseerde afvalstoffen en anderzijds voorstellen ten aanzien van grenswaarden voor de beoordeling van geimmobiliseerde afvalstoffen. Op grond van het uitgevoerde onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 1) Bij het hanteren van de voorgestelde emissienormen en de daarbij behorende eisen voor te storten immobilisaten kan de bodem (vaste en vloeibare fase) worden beschermd op het niveau van de streefwaarde bodemkwaliteit. 2) Geen van de onderzochte immobilisaten voldoet aan de normen, die het Bouwstoffenbesluit stelt voor categorie-1 bouwstoffen. Slechts enkele immobilisaten voldoen als niet-vormgegeven en/of vormgegeven bouwstof aan de normen voor een categorie-2 toepassing. 3) Een beoordeling van immobilisaten met de diffusieproef, waarbij het immobilisaat intakt blijft, en de voorgestelde maximaal toelaatbare emissies zal voor een aantal afvalstoffen resulteren in een lichter stortregime (van C2 naar Cgecond.afval).
 

Home / Documenten en publicaties / Milieuhygienische kwaliteit en beoordeling van vormgegeven afvalstoffen in relatie tot storten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu