RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inventarisatie van milieu-gerelateerde klachten en ziekteclusters bij Nederlandse Gezondheidsdiensten (GGD-en)

Inventory of environmentally related complaints and disease clusters in the Netherlands

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een inventarisatie van milieu-gerelateerde klachten en vermeende ziekteclusters. Het belangrijkste doel was inzicht krijgen in de aard en het aantal meldingen over klachten en clusters in Nederland. De inventarisatie werd uitgevoerd met behulp van een schriftelijke enquete onder relevante medewerkers van alle Nederlandse GGD-en. Hen werd gevraagd aan de hand van de enquete alle klachten in 1997 te vermelden en alle clusters gemeld in de periode 1993-1997 te beschrijven. Van 35 GGD (65%) werden een of meerdere delen uit de enquete te ontvangen. In totaal werden 1144 klachten ontvangen in 1997. Dit is gemiddeld ongeveer 40 klachten per GGD. Het merendeel van de klachten betrof klachten van de luchtwegen (kortademigheid, verkoudheid), hinder en klachten van het centraal zenuwstelsel (m.n. hoofdpijn). Belangrijke oorzaken binnenshuis waren schimmels/vocht en geuroverlast. Belangrijke oorzaken buitenshuis waren bodem- en luchtverontreiniging, straling en ongedierte. Opvallend vaak werd ongerustheid als gezondheidsklacht genoemd. In totaal rapporteerden 35 GGD-en 120 clustermeldingen, hiervan hadden zeven GGD-en tussen 1993 en 1997 geen clustermeldingen ontvangen. Gemiddeld ontving een GGD minder dan 1 cluster per jaar. Het voorkomen van clustermeldingen bedraagt 1,36 per 100.000 inwoners (5-jaar periode). De meest genoemde aandoening bleek ziekte of sterfte als gevolg van kanker te zijn (75%). Het gemiddeld aantal betrokken personen bij een cluster bedroeg 17 (mediaan: 10). De ziekte- of sterfgevallen deden zich meestal voor in een periode van jaren tot zelfs decennia. Clusters werden voor het merendeel (80%) waargenomen op het ruimtelijk nivo van de wijk of lager (buurt, straat, woning). Als belangrijkste oorzaak voor de aandoeningen werden diverse vormen van bodem en luchtverontreiniging aangewezen. Naar oordeel van de respondenten werd in 75% van de gevallen een clustermelding naar tevredenheid van de melders afgehandeld. In ongeveer 25 % van de gemelde clusters traden problemen bij het onderzoek van het signaal op. Gedurende de afgelopen 15 jaar is het gemiddeld aantal clustermeldingen per GGD toegenomen van ongeveer 1 (1982-1987), tot ongeveer 3.5 (1993 - 1997) over een periode van vijf jaar. Gelet op het aantal klachten waarin bezorgdheid/ongerustheid een rol speelt en het toegenomen aantal meldingen van milieugerelateerde ziekteclusters is het volgen van de ontwikkeling van deze signalen in de tijd gerechtvaardigd.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Inventarisatie van milieu-gerelateerde klachten en ziekteclusters bij Nederlandse Gezondheidsdiensten (GGD-en)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu