RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwerp Landelijk Meetnet Flora - Milieu & Natuurkwaliteit (LMF - M&N)

Design of the National Flora Monitoring Scheme - Environmental and Nature Quality

Publiekssamenvatting

Het Landelijk Meetnet Flora - Milieu & Natuurkwaliteit maakt onderdeel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het rapport stelt een ontwerp voor van het LMF - M&N gericht op uitvoering door provincies. In NEM-verband zijn twee meetdoelstellingen aan dit meetnet opgelegd. (1) Het signaleren van landelijke veranderingen in de ecologische kwaliteit van multifunctionele gebieden. (2) Het signaleren van landelijke veranderingen in milieu-aspecten, met name vermesting, verzuring en verdroging, en de gevolgen daarvan voor flora (en fauna). Bovendien moet het LMF - M&N de informatie verzamelen betreffende de algemene plantensoorten van de natuurgraadmeters van het Natuur- en Milieuplanbureau. Aan het meetnet ligt een stratificatiebasis ten grondslag. De dimensionering is statistisch onderbouwd. De methode gaat uit van permanente kwadraten.
 

Home / Documenten en publicaties / Ontwerp Landelijk Meetnet Flora - Milieu & Natuurkwaliteit (LMF - M&N)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu