RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Development of a model for human and rat airway particle deposition: implications for risk assessment

Ontwikkeling van een model voor humane en ratten luchtweg fijn stof depositie: implicaties voor risk assessment

Publiekssamenvatting

Fijnstof is een verzamelbegrip voor zeer kleine deeltjes die zweven in de lucht en die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Het gaat om alle deeltjes kleiner dan 10 um, ook wel aangeduid als PM10. De chemische samenstelling van PM10 is heel complex en verschilt van dag tot dag. Deze deeltjes ontstaan deels door verkeer, industrie, energie opwekking, landbouw maar zijn ook van natuurlijke oorsprong zoals zeezout en opwaaiend stof. Expositie aan PM10 wordt geassocieerd met toename aan cardiopulmonaire aandoeningen en (vervroegde) sterfte. Er is echter nog onvoldoende bewijs dat PM10 echt deze effecten veroorzaakt en welke chemische of biologische stoffen daarvan dan verantwoordelijk zijn. Het is belangrijk om aan te kunnen geven welke de bronnen zijn die deze schadelijke stoffen in de lucht brengen. De overheid kan met deze informatie gericht beleid voeren om de uitstoot van bepaalde stoffen te verminderen. Omdat verder terugdringen van de niveaus van luchtverontreiniging grote maatschappelijke kosten met zich mee brengt is het van essentieel belang vast te stellen wat de causale factor(en) is (zijn), welke de in bevolkingsonderzoek waargenomen gezondheidseffecten kunnen verklaren. Alleen dan kan de bron-tot-effect keten voldoende en adequaat worden beschreven om een gericht kosten-effectief bestrijdingsbeleid te formuleren. Onderdeel van deze keten is het schatten van de ge6nhaleerde dosis van fijnstof op basis van de uitwendige concentratie en fysische karakteristieken van het fijnstof. In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van een recent door het Chemical Industry Institute of Toxicology (CIIT) en het RIVM ontwikkelt computerprogramma MPPDep (Multiple Pathway Particle Deposition model). Het model kan gebruikt worden voor het onderzoeken van verschillen in doses en depositie tussen mensen en proefdieren (rat) voor extrapolatie doeleinden en risk assessment. Ook het effect van ademhalingsgedrag op de depositie van aerosolen (rust versus activiteit, oud versus jong, ziek versus gezond) of de invloed van de grootte van een fijnstof deeltje op de gedeponeerde massa kan hiermee in kaart worden gebracht. In de nabije toekomst zal dit model verder moeten worden uitgebreid met modules voor klaring en retententie van de deeltjes in de luchtwegen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Development of a model for human and rat airway particle deposition: implications for risk assessment

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu