RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Grondwaterbemonstering vanuit een analytisch-chemisch perspectief

Ground water sampling from an analytical chemical point of view

Publiekssamenvatting

In het kader van de milieukwaliteitsmonitoring is een Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid opgezet om de kwaliteit van het bovenste grondwater onder agrarische bedrijven te kunnen kwantificeren. Doel van dit onderzoek is om na te gaan of het bemonsteringsprotocol voor het bovenste grondwater, zoals dat voor macro-nutrienten werd opgezet, ook geschikt is voor analyses van macro-, micro- en sporenelementen. Elementafgifte en -sorptie tijdens de bemonstering werd hoofdzakelijke veroorzaakt door de membraanfilters. Van de vijf geteste filters (mixed-ester-cellulose, cellulose-acetaat, cellulosenitraat, geregenereed cellulose en polyvinylideendifluoride. Loodafgifte werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de polyvinylchloride onderdelen van de bemonsterinsapparatuur. Monsters geconserveerd met 0.7% (v/v) HNO3 waren tenminste 1.5-2.5 jaar stabiel. Als filtratie en conservering niet meteen bij monstername werd uitgevoerd, waren Ni, Ba, Cu, totaal-P, Al, Cd, Zn, Pb, Cr en Fe gedeeltelijk geprecipiteerd. In monsters waarin zich na aanzuren bruine vlokken ontwikkelden, vond sorptie plaats van Al, Si, Cr, Fe en Pb. De bemonsteringsprocedure zoals die nu wordt uitgevoerd, is alleen geschikt voor de bepaling van Na, Mg, K, Ca, Sr en As. De bemonsteringsprocedure kan verbeterd worden door de membraanfilters te spoelen, het bemonsteringsmateriaal met zorg te kiezen, de monsters meteen bij monstername te filtreren en te conserveren en monsters met bruine vlokken te destrueren.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Grondwaterbemonstering vanuit een analytisch-chemisch perspectief

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu