RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluation and revision of the CSOIL parameter set. Proposed parameter set for human exposure modelling and deriving Intervention Values for the first series of compounds

Evaluatie en herziening van de CSOIL parameter set. Parameter set voor de modellering van de humane blootstelling en onderbouwing van Interventiewaarden voor stoffen van de eerste tranche

Publiekssamenvatting

Interventiewaarden zijn generieke risicogrenzen voor de kwaliteit van bodem, sediment en grondwater, welke in het kader van de Wet Bodembescherming worden gebruikt om historische bodemverontreiniging (incl. sediment en grondwater) te classificeren als "ernstig". In 1994 zijn Interventiewaarden gepubliceerd voor ca. 70 stoffen. Deze waarden zijn gebaseerd op potentiele risico's voor de mens en voor ecosystemen. De humane risicogrenzen (SRChuman) voor bodem en grondwater worden bepaald met het blootstellingsmodel CSOIL in combinatie met het Maximaal Toelaatbare Risico voor blootstelling (MTRhumaan). De inputparameters van CSOIL zijn geevalueerd en herzien. Deze omvatten de fysisch-chemische data voor alle eerste tranche stoffen en de bodem-, locatie- en blootstellingsparameters van het model. De evaluatie resulteerde in een dataset met een verbeterde onderbouwing en herleidbaarheid. Een belangrijke verandering is de herziening van de bodem-water partitiecoefficienten. Het rapport geeft ook inzicht in de impact van de herziening op de humane risicogrenzen. Tevens is een beter inzicht verkregen in de onzekerheden van de verschillende input parameters.
 

Home / Documenten en publicaties / Evaluation and revision of the CSOIL parameter set. Proposed parameter set for human exposure modelling and deriving Intervention Values for the first series of compounds

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu