RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible risk levels

Herevaluatie van humaan-toxicologische maximum toelaatbare risico-waarden

Publiekssamenvatting

Bodem-Interventiewaarden zijn generieke standaarden m.b.t. bodemkwaliteit, gebaseerd op de potentiele risico's voor mens en ecosystemen. Zij worden gebruikt om vast te stellen of er in geval van bodemverontreiniging sprake is van "ernstige bodem-verontreiniging" in de zin van de Wet Bodembescherming. Met betrekking tot het potentiele risico voor mensen werden in de periode 1991-1993 voor een vijftigtal stoffen en stofklassen humaan-toxicologische risicogrenzen (d.w.z. toelaatbare dagelijkse inname, toelaatbare concentratie in lucht, kankerrisico bij orale/inhalatoire blootstelling) afgeleid. Deze MTR (maximum toelaatbaar risico) waarden zijn nu up-to-date gebracht. In totaal betreft het 12 metalen (waaronder cadmium, lood en kwik), 10 aromatische verbindingen (inclusief de polycyclische aromaten), 13 gechloreerde koolwaterstoffen (waaronder de dioxinen en de polychloorbifenylen), 6 bestrijdingsmiddelen (o.a. DDT en de drins) en 7 andere stoffen, waaronder de cyaniden en mine-rale olie. Voor elke stof of stofklasse is een toxiciteitsprofiel opgesteld, bestaande uit een samenvatting van de beschikbare toxiciteitsgegevens, informatie met betrekking tot de achtergrondblootstelling, en een overzicht van bestaande limietwaarden zoals afgeleid door andere organisaties/instanties. Elk profiel concludeert tot een MTR voor de betreffende stof of stofklasse.
 

Home / Documenten en publicaties / Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible risk levels

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu