RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 1999

The quality of drinking water in the Netherlands in 1999

Publiekssamenvatting

Het rapport is gebaseerd op de resultaten van de monitoringprogramma's over 1999, die de waterleidingbedrijven uitvoeren ter controle van de drinkwaterkwaliteit en de gebruikte grondstof. Deze meetgegevens worden jaarlijks op grond van de Waterleidingwet aan de Inspectie Milieuhygiene gerapporteerd. Het RIVM heeft de gegevens in samenwerking met de Inspectie Milieuhygiene verwerkt tot een rapport ten behoeve van de Minister, Tweede Kmer, producenten en consumenten van drinkwater. Naar de meting van de Inspectie Milieuhygiene blijkt ui de gegevens dat ook in 1999 de wettelijke voorschriften met betrekking tot de cotnrole van het drinkwater goed zijn nageleefd. Het aantal pompstations (ca. 60) waar in 1999 een normoverschrijding is vastgesteld, is het laagst over de periode waarover tot nu toe is gerapporteerd. Dit aantal varieert in de afgelopen periode (1992-1999) van 60 tot 90 pompstations. De normwaarden van de parameters ijzer en mangaan worden het vaakst overschreden. Bij tenminste drie grondwaterpompstations wordt minstens 1 bestrijdingsmiddel structureel in het drinkwater aangetoond; er is 1 pompstation waar de norm voor nitraat eenmalig is overschreden. Er vindt onderzoek plaats met name om het probleem met de bestrijdingsmiddelen op de lange termijn op te lossen; echter veel vorderingen worden er tot nu toe niet gemaakt. De oorzaak is een verontreiniging van de grondstof, het grondwater. De IMH in de betreffende regio zal meer aandacht aan de voortgang van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen dienen te besteden. In het algemeen is er geen sprake geweest van een bedreiging van de volksgezondheid. In 1999 hebben zich geen substantiele bacteriologische besmettingen voorgedaan. De kwaliteit van het drinkwater is in het algemeen goed. Een goede betrouwbare drinkwatervoorziening blijft de voortdurende aandacht vragen van de bedrijfstak en van de overheid. Voor de waarborging van de drinkwaterkwaliteit op de langere termijn is het noodzakelijk dat het milieubeleid gericht blijft op de bescherming van de bronnen zowel grondwater als oppervlaktewater.
 

Home / Documenten en publicaties / De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 1999

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu