RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Milieubalans 2001. Het Nederlandse milieu verklaard

Environmental Balance 2001. The State of the Dutch environment

Publiekssamenvatting

Het Milieu- en Natuurplanbureau publiceert jaarlijks een Milieubalans. Dit boekt beschrijft de toestand van het milieu en de samenhang tussen de toestand van het milieu en het gevoerde beleid. De volgende hoofdstukken staan in deze milieubalans: Klimaatverandering en ozonlaag; Grensoverschrijdende luchtverontreiniging; Land en water; De leefomgeving; Risico's en veiligheid; Duurzame ontwikkeling. Als bijlage worden onder andere de emissies per thema per doelgroep gegeven. Deze Milieubalans gaat speciaal in op risicoproblematiek en duurzaamheid. Kort samengevat is de boodschap van deze balans dat gezamenlijk Europees en nationaal beleid heeft geleid tot een algemene verbetering van de milieukwaliteit. Technische maatregelen hebben op een groot aantal terreinen tot een ontkoppeling van economische groei en emissies geleid. De kwaliteit van bodem- en oppervlaktewater verbetert echter maar langzaam, en normen worden nog steeds overschreden. De natuur gaat daardoor verder achteruit en gezondheidsrisico's voor de mens blijven, zij het beperkt, bestaan. Een aantal doelen is in het NMP4 doorgeschoven naar 2030. De sturingsmogelijkheden voor nationale overheden nemen af door internationalisering van het milieubeleid en door globalisering en liberalisering van de economie. Tegelijkertijd wordt een aantal bevoegdheden gedecentraliseerd en overgedragen aan lagere overheden.
 

Home / Documenten en publicaties / Milieubalans 2001. Het Nederlandse milieu verklaard

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu