RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Achtergronden bij de herziene risicogrenzen voor bodem, sediment en grondwater in het kader van de "Evaluatie interventiewaarden bodemsanering"

Background of the revised risk limits for soil, sediment and groundwater in the project 'Evaluation of Intervention Values for soil'

Publiekssamenvatting

In 2001 zijn herziene risicogrenzen gepubliceerd die de basis vormen voor de interventiewaarden bodemsanering in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). Dit is het resultaat van de technisch-inhoudelijke evaluatie van de interventiewaarden bodem en grondwater voor de eerste tranche. In dit rapport wordt ten behoeve van de beleidsmatige implementatie hiervan ingegaan op de oorzaken van verschillen tussen de risicogrenzen en de vigerende interventiewaarden voor bodem en grondwater, de robuustheid van de voorstellen en ontwikkelingen die in de toekomst tot aanpassingen zouden kunnen leiden. Voor de ecotoxicologische bepaalde risicogrenzen voor bodem zijn de belangrijkste oorzaken van een herziene waarde: beschikbaarheid van meer ecotoxicologische data; gebruik van evenwichtspartitie bij weinig bodemdata; andere gegevensevaluatie; afleiden van een individuele waarde per stof (in plaats van een groepswaarde); en een onbekende herkomst van de huidige HC50-waarde. Voor de humaan-toxicologische bepaalde risicogrenzen voor bodem zijn belangrijke oorzaken van een herziene waarde: een aangepaste MTR-humaan; aanpassing van de concepten voor humane blootstelling in CSOIL; en aanpassing van de inputparameters. Voor de risicogrens voor grondwater zijn de belangrijkste oorzaken van de vaak hogere waarden: niet meer toepassen van een factor 10 tussen de berekende concentratie in het (porie)water en het grondwater; het directe gebruik van aquatische toxiciteitsgegevens; het afleiden van waarden voor individuele stoffen; en wijziging van humane toxiciteit en blootstelling. De robuustheid van de ecotoxicologische onderbouwde risicogrenzen is vooral afhankelijk van het aantal reeds beschikbare toxiciteitsdata, of mogelijk veel nieuwe data binnen korte tijd beschikbaar komen en resultaten van lopende ontwikkelingen. De verwachting is dat nieuwe data niet in grote getale beschikbaar zullen komen. De robuustheid van de humaan-toxicologische risicogrenzen is afhankelijk van het beschikbaar komen van nieuwe humaan-toxicologische data, het beschikbaar komen van nieuwe inzichten over modellering van humane blootstelling en de spreiding in de (fysisch-chemische) stof parameters. Verwacht wordt dat nieuwe toxicologische data niet in grote getale beschikbaar zullen komen. Met name de Koc blijkt voor de SRC voor bodem voor veel stoffen een belangrijke factor. De verschillen tussen de afleiding van de herziene risicogrenzen en de inhoud van de TCB adviezen over de afleiding zijn zeer beperkt en voor zover aanwezig in een apart hoofdstuk toegelicht. Voor de ecotoxicologische risicobeoordeling worden geen op korte termijn toepasbare resultaten van genoemde nieuwe ontwikkelingen verwacht. Ter verhoging van de betrouwbaarheid van de risicobeoordeling wordt aanbevolen gericht nieuwe data te genereren en ontwikkelingen om biobeschikbaarheid in de normstelling op te gaan nemen te stimuleren. Voor de humaan-toxicologische risicobeoordeling kan met name aanvullende informatie over opname van stoffen in gewassen en biobeschikbaarheid van stoffen in grond in het menselijk lichaam mogelijk tot verbeteringen leiden.
 

Home / Documenten en publicaties / Achtergronden bij de herziene risicogrenzen voor bodem, sediment en grondwater in het kader van de "Evaluatie interventiewaarden bodemsanering"

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu