RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2000

The quality of drinking water in the Netherlands in 2000

Publiekssamenvatting

Voor u ligt het jaarlijkse rapport in de reeks "De drinkwaterkwaliteit in Nederland". Het rapport is gebaseerd op de resultaten van de monitoringsprogramma's over 2000, die de waterleidingbedrijven uitvoeren ter controle van de drinkwaterkwaliteit en de gebruikte grondstof. Deze meetgegevens worden jaarlijks op grond van de Waterleidingwet aan de Inspectie Milieuhygiene gerapporteerd. Het RIVM heeft de gegevens in samenwerking met de Inspectie Milieuhygiene verwerkt tot een rapport ten behoeve van de Minister, Tweede Kamer, producenten en consumenten van drinkwater. Uit de gegevens blijkt dat ook in 2000 de wettelijke voorschriften met betrekking tot de controle van het drinkwater goed zijn nageleefd.Het aantal pompstations (ca. 60 = 25%) waar in 2000 een normoverschrijding is vastgesteld, is ten opzichte van het voorgaande jaar gelijk gebleven. Dit aantal varieert in de afgelopen periode (1992-2000) van 60 tot 90 pompstations. De normwaarden van de parameters ijzer en mangaan worden het vaakst overschreden. Bij vijf grondwaterpompstations zijn bestrijdingsmiddelen of hun metabolieten in het drinkwater gerapporteerd; bij een pompstation is de overschrijding van de norm voor bentazon en mecoprop structureel van aard, de overige normoverschrijdingen voor bestrijdingsmiddelen zijn incidenteel. De oorzaak is een verontreiniging van de grondstof, het grondwater. Sluiting van het betreffende pompstation, uiterlijk voor 2007, is onderdeel van de herziening van de drinkwaterleverantie in de regio. Momenteel wordt water van elders toegevoegd zodat de norm in het drinkwater niet wordt overschreden. Er is geen sprake geweest van een bedreiging van de volksgezondheid. In 2000 hebben zich enkele substantiele bacteriologische besmettingen voor gedaan. De betreffende bedrijven hebben in overleg met de IMH de problemen adequaat opgelost. De kwaliteit van het drinkwater is in het algemeen goed. Dit laat onverlet dat er in binneninstallaties een besmetting met Legionella kan voorkomen. Legionella is niet opgenomen in het meetprogramma ten behoeve van het Waterleidingbesluit. Met ingang van 2002 zal Legionella in het meetprogramma (reinwater) worden opgenomen. Er is een korte samenvatting opgenomen van de activiteiten met betrekking tot Legionella.
 

Home / Documenten en publicaties / De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2000

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu