RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Milieu-effecten van ondergronds goederentransport: Inventarisatie van huidige effecten en verkenning van ontwikkelingen op de middellange termijn

Environmental effects of underground freight transport: Inventory of current effects and study of developments for a medium long period

Publiekssamenvatting

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de huidige en mogelijke toekomstige milieu-effecten van verschillende vormen van geautomatiseerd ondergronds goederentransport in Nederland. De beschouwde transportmethoden zijn: traditionele en extra-traditionele pijpleidingen, pneumatische en hydraulische capsule-pijpleidingen, en systemen die gebruik maken van railvoertuigen, automatische geleide voertuigen of dual-mode voertuigen. De meeste aandacht is uitgegaan naar de traditionele pijpleidingen en naar de ondergrondse logistieke systemen die gebruik maken van automatisch geleide voertuigen. De beschouwde milieu-effecten zijn de emissies van CO2, NOx, SO2, VOS en PM10, geluidshinder, visuele hinder en ruimtegebruik. Allereerst is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de state-of-the-art van de verschillende vormen van ondergronds goederentransport en van de methoden die gebruikt worden voor de aanleg van de ondergrondse infrastructuur. Vervolgens is de omvang van het huidige Nederlandse pijpleidingnetwerk bepaald en is een overzicht gegeven van mogelijke toekomstige toepassingen van de verschillende vormen van ondergronds goederentransport. Op basis van literatuur en van aanvullende berekeningen worden het directe en indirecte energiegebruik en de milieu-effecten van ondergronds goederentransport bestudeerd. Tenslotte is een case studie uitgevoerd om het totale effect te bepalen op het energiegebruik en de emissies van het ondergrondse logistieke systeem (OLS) Utrecht, een bestaand concept van een ondergronds netwerk voor stukgoederendistributie. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste vormen van ondergronds goederentransport een lage directe energie-intensiteit hebben. Voor traditionele, extra-traditionele en capsule-pijpleidingen is het indirecte energiegebruik eveneens laag. OLS hebben daarentegen een zeer hoog indirect energiegebruik die naar verhouding toeneemt naarmate een grotere buisdiameter gebruikt wordt. Het OLS Utrecht leidt naar verwachting tot een toename van het totale energiegebruik en de totale emissies voor alle bekeken varianten.
 

Home / Documenten en publicaties / Milieu-effecten van ondergronds goederentransport: Inventarisatie van huidige effecten en verkenning van ontwikkelingen op de middellange termijn

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu