RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Broeikasgasmodule BBPR

Module for greenhouse gases in BBPR

Publiekssamenvatting

In BBPR, BedrijfsBegrotingsProgramma Rundvee is een module ingebouwd om de broeikasgasemissies vanuit de rundveehouderij te kunnen berekenen. Hiermee kan de actuele broeikasgasemissie van een rundveebedrijf berekend worden. Tevens kan het effect aangegeven worden van maatregelen om de emissie te verminderen, alsmede de daarmee gepaard gaande kosten. In het rapport worden enkele maatregelen doorgerekend, zoals verhoging van het aandeel snijmais in het rantsoen, vermindering van de weidegang, gebruik van nitraatloze kunstmest in het voorjaar. Als laatste maatregel is doorgerekend co-vergisting met behulp van snijmais.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Broeikasgasmodule BBPR

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu