RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Supporting REACH - Development of building blocks of a module for intelligent testing of data-poor organic substances

Ondersteuning van REACH - Ontwikkeling van bouwstenen voor een module voor het intelligent testen van data-arme organische stoffen

Publiekssamenvatting

De nieuwe EU-regelgeving met betrekking tot de productie en het gebruik van chemische stoffen (REACH) streeft naar een verbetering van de kwaliteit van een gezonde leef- en werkomgeving. Stoffen komen direct en indirect in het arbeids- en leefmilieu terecht. Op dit moment is voor veel stoffen onbekend wat de gevaren zijn voor de volksgezondheid en de effecten op de leefomgeving. Binnen REACH wordt onder andere gestreefd naar een minimalisatie van het gebruik van proefdieren. Aan de andere kant moet in de komende jaren een inhaalslag gemaakt worden om essentiele kennislacunes weg te nemen. Hierbij dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van bestaande stofgegevens, waarbij het essentieel is om de beschikbare informatie zo efficient mogelijk te gebruiken. In dit rapport worden enkele bouwstenen uitgewerkt van een module voor een geintegreerde teststrategie (ITS in REACH-termen) voor data-arme stoffen. Dit is gedaan voor twee stofgroepen: carbamaten en organofosfaat-esters. Dit zijn twee stofgroepen met diverse toepassingen terwijl het ontbreekt aan kennis over hun lot en effecten in het milieu. De aandacht ligt bij dit uitgewerkt voorbeeld op het voorspellen van de aquatische toxiciteit van zowel de uitgangsstoffen als van hun metabolieten.
 

Home / Documenten en publicaties / Supporting REACH - Development of building blocks of a module for intelligent testing of data-poor organic substances

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu