RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Report on implementation of PARCOM Recommendation 91/4 on radioactive discharges by the Netherlands. OSPAR: nuclear installations

Rapport over de aanvulling van PARCOM Aanbeveling 91/4 over radioactieve lozingen door Nederland. OSPAR: nucleaire installaties

Publiekssamenvatting

Dit rapport beschrijft de lozing van radioactieve stoffen naar de zee door nucleaire installaties in Nederland tussen 1998 en 2007. Ook staan de technieken beschreven die worden toegepast om die lozingen te beperken. Het rapport geeft daarmee invulling aan de aanbevelingen uit het OSPAR-verdrag om regelmatig verslag uit te brengen over die lozingen en technieken.
Nederland heeft het OSPAR-verdrag, dat sinds 1998 van kracht is, ondertekend. De doelstelling van het verdrag is om maatregelen te nemen die het zeegebied (het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan inclusief Noordzee) beschermen tegen de nadelige gevolgen van menselijke activiteiten. Daartoe is afgesproken verontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen en lozingen waar mogelijk te beeindigen.
Voor elk van de nucleaire installaties is een schatting gemaakt van de maximale dosis als gevolg van de waterlozingen. Deze dosis is minder dan een duizendste van de gemiddelde stralingsdosis die mensen in Nederland oplopen.
 

Home / Documenten en publicaties / Report on implementation of PARCOM Recommendation 91/4 on radioactive discharges by the Netherlands. OSPAR: nuclear installations

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu