RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluatie van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid : Bijlagenrapport

Annexes to the evaluation report on Minerals Policy Monitoring Programme :

Publiekssamenvatting

Dit rapport bevat enkele achtergrond- en tussenrapportages die horen bij de evaluatie van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Het RIVM en het LEI, die het LMM beheren, hebben de evaluatie in opdracht van de ministeries van VROM en LNV uitgevoerd. Het rapport bevat eveneens de adviezen van de Technische Commissie Bodembescherming (TCB), die de evaluatie op verzoek van VROM en LNV als onafhankelijke partij heeft beoordeeld.
De resultaten van de evaluatie zijn opgenomen in een apart RIVM-rapport (rapportnummer 680717012).
 

Home / Documenten en publicaties / Evaluatie van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid : Bijlagenrapport

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu