RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Emission of chemical substances from solid matrices : A method for consumer exposure assessment

Emissie van chemische stoffen uit vaste materialen : Een methode voor blootstellingschatting uit consumentenproducten

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft in opdracht van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) een model ontwikkeld en beschreven waarmee de blootstellingschatting voor stoffen die uit vaste materialen vrijkomen, wordt verbeterd. Een dergelijke methode ontbreekt momenteel voor de blootstellingschatting van stoffen uit consumentenproducten. Het voorgestelde model beoogt vooral de blootstellingschatting voor biociden uit producten die met dergelijke ongediertebestrijdingsmiddelen zijn behandeld ('treated articles') te verbeteren, maar kan veel algemener worden toegepast.
Om het model te kunnen gebruiken, zijn gegevens over parameters nodig, zoals de snelheid waarmee de stof zich in het materiaal verplaatst (diffusiecoefficient), de vluchtigheid van de stof uit het materiaal (materiaal lucht partitiecoefficient) en hoe snel het van het oppervlak van het materiaal de lucht in wordt getransporteerd (massatransfercoefficiënt). Voor deze parameters zijn in de literatuur waarden verzameld. Voor de gevallen waarin gegevens ontbreken, worden methoden voorgesteld om ze te schatten. Van deze methoden is de nauwkeurigheid overigens beperkt. Naast deze gegevens over parameters is een belangrijke voorwaarde voor bruikbaarheid van het model dat de beginconcentratie van de stof in de matrix bekend is.
Behalve voor toepassing in de risicobeoordeling voor stoffen en biociden kan het model ook worden gebruikt om gangbare methoden voor blootstellingschattingen, die bijvoorbeeld voor REACH worden gebruikt, te evalueren. Daarnaast kan het worden gebruikt om alternatieve methoden te ontwikkelen waarmee snelle inschattingen kunnen worden gemaakt, zoals die bijvoorbeeld nodig zijn voor REACH.
Het model is geimplementeerd in een computerprogramma dat openbaar beschikbaar is (via www.consexpo.nl). Om de bruikbaarheid van de ontwikkelde methode te vergroten, wordt aanbevolen om de database met modelparametergegevens uit te breiden met gegevens over veelvoorkomende stoffen en producten.
 

Home / Documenten en publicaties / Emission of chemical substances from solid matrices : A method for consumer exposure assessment

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu