RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eerste beoordeling van de luchtkwaliteit rondom Thermphos

Publiekssamenvatting

Het fosforproducerende bedrijf Thermphos stoot stoffen uit die stank en irritaties aan ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. Deze stoffen zijn aangetroffen in de directe omgeving van Thermphos, waar met name bedrijven en enkele kantoren zijn gevestigd.
Voor gebieden op grotere afstand dan een kilometer, zoals Nieuwdorp en 's-Heerenhoek, zijn geen meetgegevens beschikbaar. Volgens modelberekeningen treden er in dit gebied geen overschrijdingen op van gezondheidskundige normen en geurdrempels. In deze berekeningen is echter alleen rekening gehouden met de puntbronnen en emissies over het jaar. Het is daardoor onduidelijk wat de resultaten betekenen voor gebieden op deze afstand.
Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de provincie Zeeland en de VROM-Inspectie. De provincie heeft de afgelopen jaren steeds meer klachten van omwonenden ontvangen over stank en irritatie aan ogen en luchtwegen. Daarom wilden de opdrachtgevers inzicht krijgen in de stoffen die het bedrijf uitstoot, de concentraties hiervan en de mogelijke effecten op de gezondheid. Hiervoor heeft het RIVM de meetresultaten geanalyseerd van enkele bestaande luchtonderzoeken bij bedrijven gevestigd in het gebied tot op circa één kilometer rond Thermphos. Daarnaast heeft het RIVM zelf verspreidingsberekeningen gemaakt op basis van de emissies van Thermphos in 2009.
Er ontbreken diverse gegevens die nodig zijn om meer sluitende conclusies te kunnen trekken ten aanzien van gezondheidseffecten. Daarvoor is meer inzicht nodig in de emissies van Thermphos door diffuse bronnen en niet continue bedrijfsactiviteiten en in de fluctuaties in alle emissies (hoogte en voorkomen van piekemissies).
 

Home / Documenten en publicaties / Eerste beoordeling van de luchtkwaliteit rondom Thermphos

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu