RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Environmental risk limits for antimony

Milieurisicogrenzen voor antimoon

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor antimoon in (grond)water, sediment, en bodem. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen voor antimoon zijn gebaseerd op de uitkomsten van de EU risicobeoordeling voor antimoon, welke is opgesteld onder de voormalige Bestaande Stoffen Verordening 793/93/EEG. De afleiding van de milieurisicogrenzen sluit tevens aan bij de richtlijnen uit de Kaderrichtlijn Water. Op basis van een vergelijking met Nederlandse meetgegevens, wordt verwacht dat de nieuwe milieurisicogrenzen naar verwachting zeer zelden overschreden worden.
 

Home / Documenten en publicaties / Environmental risk limits for antimony

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu