RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Modeling environmental concentrations of PCB-153 with LOTOS-EUROS-POP : Part 1: Modeling possible effects of climate changes and emission reductions until 2050. Part 2: Test + validation runs with LOTOS-EUROS

Publiekssamenvatting

Deel 1: Modelleren van de mogelijke effecten van klimaatveranderingen en emissiereducties op de PCB-153 concentraties in 2050 Veranderingen in het klimaat zullen komende decennia naar verwachting een gering effect hebben op de verspreiding van PCB-153 in het milieu, in ieder geval op gemiddeld Europees niveau. De voorspelde afname van de emissies van deze stof tot 2050 leidt echter tot concentraties die naar verwachting 20% lager liggen dan nu in de bodem, en tot 90-95% in lucht en zeewater. De beleidsmaatregelen die genomen zijn en worden om emissies van stoffen als PCB-153 te reduceren, zullen de komende decennia dus waarschijnlijk niet teniet worden gedaan door tegengestelde effecten van klimaatverandering. Klimaatverandering kan effect hebben op de verspreiding en concentratie van chemische stoffen in het milieu. In dit briefrapport wordt een modelstudie gepresenteerd, waarin op Europees niveau de verwachte effecten van klimaatverandering op de milieuconcentraties van PCB-153 tot 2050 zijn geschat. In de studie is gebruik gemaakt van het LOTOS-EUROS model. Ter vergelijk zijn de verwachte effecten van klimaatverandering afgezet tegen de verwachte effecten van de reductie in emissies tot 2050. Van alle milieucompartimenten zijn concentratieveranderingen als gevolg van klimaatveranderingen het meest uitgesproken in de bodem: onder het toekomstige klimaatscenario neemt de gemiddelde PCB-153 concentratie in bodem met 7% af ten opzichte van de huidige klimaatomstandigheden. In de lucht en het zeewater veranderen de concentraties gemiddeld slechts 1-2%. De ruimtelijke verdeling van de PCB-concentraties zal noch door klimaatverandering, noch door veranderende emissies significant veranderen. Deel 2: Test- and validatieberekeningen met LOTOS-EUROS-POP: Deel 2 van dit rapport bevat test- en validatierapporten van de POP-module van LOTOS-EUROS-POP v.1.5.025. De door het LOTOS-EUROS model voorspelde concentraties van PCB-153 zijn 1) vergeleken met gemeten concentraties in lucht, water en bodem over de periode 1990-2008 (voornamelijk afkomstig van EMEP), en 2) vergeleken met voorspelde concentraties van PCB-153 voor het Verenigd Koninkrijk, verkregen met het MSCE-POP model en een model dat ontwikkeld is door Sweetman en Jones (1999).
 

Home / Documenten en publicaties / Modeling environmental concentrations of PCB-153 with LOTOS-EUROS-POP : Part 1: Modeling possible effects of climate changes and emission reductions until 2050. Part 2: Test + validation runs with LOTOS-EUROS

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu