RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Environmental risk limits of metazachlor in water : A proposal for water quality standards in accordance with the Water Framework Directive

Milieurisicogrenzen voor metazachloor in water : Een voorstel voor waterkwaliteitsnormen volgens de Kaderrichtlijn Water

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de milieurisicogrenzen voor metazachloor in water aangepast. Metazachloor is een onkruidbestrijdingsmiddel. De stof is opgenomen in de Regeling Monitoring Kaderrichtlijn Water (KRW), waarin staat aan welke eisen oppervlaktewater in Nederland moet voldoen. Nieuwe waterkwaliteitsnormen zijn nodig omdat de huidige norm voor metazachloor niet is afgeleid volgens de meest recente methodiek. Het ministerie stelt deze nieuwe normen vast op basis van de wetenschappelijke advieswaarden van het RIVM. Twee waterkwaliteitsnormen De Kaderrichtlijn Water hanteert twee typen waterkwaliteitsnormen: de Jaargemiddelde Milieukwaliteitsnorm (JG-MKN) en de Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MAC-MKN). De JG-MKN is de concentratie in water waarbij geen schadelijke effecten te verwachten zijn nadat waterorganismen en mensen er langdurig aan zijn blootgesteld. De MAC-MKN is de norm die het ecosysteem beschermt tegen kortdurende concentratiepieken. Het gemiddelde van de gemeten concentraties over een jaar moet lager zijn dan de JG-MKN. Individuele meetwaarden kunnen hoger zijn dan het jaargemiddelde, maar de hoogst gemeten concentratie mag niet boven de MAC-MKN uitkomen. Voor de JG-MKN zijn twee 'routes' onderzocht: directe effecten op waterorganismen en indirecte effecten op mensen via het eten van vis. Dit levert twee veilige concentraties op; de laagste bepaalt de voorgestelde JG-MKN (0,08 microgram per liter). Het voorstel voor de MAC-MKN is 0,48 microgram per liter. Op basis van meetgegevens over de afgelopen jaren wordt verwacht dat de voorgestelde normen op een aantal locaties worden overschreden. Als dit inderdaad zo blijkt te zijn, zal dit worden meegewogen bij de toekomstige beoordeling van deze stof als gewasbeschermingsmiddel.
 

Home / Documenten en publicaties / Environmental risk limits of metazachlor in water : A proposal for water quality standards in accordance with the Water Framework Directive

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu