RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toekomstverkenning Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

Options for Future Set-up of the Dutch Monitoring Network Groundwater Quality

Publiekssamenvatting

In Nederland is enkele jaren geleden een grondwatermeetnet voor de Europese Kaderrichtlijn Water, het KRW Monitoringprogramma Grondwaterkwaliteit (KMG), ingevoerd naast het bestaande Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG). Hierin is ongeveer de helft van de LMG-putten opgenomen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het zinvol is om het landelijke meetnet te behouden, ondanks de overlappende meetputten en doelstellingen. Het LMG wordt namelijk gebruikt om aan meerdere wettelijke verplichtingen te voldoen, zowel nationaal als Europees. Het KMG daarentegen is specifiek op de Kaderrichtlijn Water (KRW) gericht. Daarnaast biedt het LMG informatie/data voor lange termijnanalyses, omdat het meetnet lange tijd op dezelfde manier werkte. Ten slotte biedt de grote hoeveelheid data antwoorden op onvoorziene beleids- en onderzoeksvragen die zich regelmatig aandienen.

Vijf toekomstscenario's uitgewerkt
Om het meetnet optimaal in te zetten, zijn vijf toekomstscenario's uitgewerkt en voorgelegd aan vertegenwoordigers van provincies die verantwoordelijk zijn voor de KRW-monitoring en kennisinstellingen. De volgende drie scenario's werden als meest relevant gezien.

Bij scenario 1 wordt alleen het KMG-meetnet in stand gehouden, en wordt het LMG opgeheven. De LMG-putten die deel uitmaken van het KMG worden overgedragen aan de provincies, die verantwoordelijk zijn voor de monitoring. De overige LMG-putten vervallen. Als nadeel van dit scenario wordt gezien dat wettelijke verplichtingen niet zijn afgedekt. In scenario 3 blijft het LMG zoals het nu is. Hierbij wordt voldaan aan alle verplichtingen en blijft het LMG behouden als leverancier van consistente en langjarige data. Er worden alleen geen kosten bespaard. In scenario 4 wordt het LMG geoptimaliseerd, zodat kosten worden bespaard zonder dat informatie verloren gaat. Het meetnet wordt dan zodanig ingericht dat aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan en voorziet in langjarige data voor beleid en onderzoek. Voor doeleinden waarvoor minder data nodig zijn, zoals in putten met heel oud grondwater, kunnen de metingen minder vaak worden uitgevoerd.
 

Home / Documenten en publicaties / Toekomstverkenning Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu