RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minerals Policy Monitoring Programme Report 2007-2010 : Methods and procedures

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid rapport periode 2007-2010 : Methoden en procedures

Publiekssamenvatting

Sinds 2006 zijn de taken van het Landelijke Meetnet Effecten Mestbeleid (LMM) verbreed. Dit is van invloed is geweest op de organisatie, en op de methoden en procedures die in het meetnet zijn gebruikt. Het RIVM en LEI Wageningen UR hebben de veranderingen in de meetnetopzet evenals de methoden en procedures in dit rapport beschreven. De meetresultaten zelf verschijnen separaat.

Doel LMM, voor en na 2006
Het doel van het LMM is om de kwaliteit van water op landbouwbedrijven te volgen en te verklaren in relatie tot de bedrijfsvoering op die landbouwbedrijven. Tot 2006 zijn de resultaten van het LMM hoofdzakelijk gebruikt om de effectiviteit van het Nederlandse mestbeleid te toetsen. Sindsdien is het LMM uitgebreid met een zogenoemd derogatiemeetnet. Dit meetnet volgt de effecten van de uitzonderingspositie die de EU aan Nederland heeft verleend (derogatie) voor de toegestane hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest op graslandbedrijven.

Veranderingen
Als gevolg van de uitbreiding van taken zijn een aantal veranderingen in het LMM doorgevoerd. Als eerste is het aantal bedrijven dat het LMM monitort aanzienlijk vergroot. Ten tweede bestaat sinds 2006 het meetnet uit een vaste groep bedrijven. Voor die tijd werd uit het totale aantal geselecteerde bedrijven steeds een wisselende groep bedrijven gevolgd. Ten derde is de frequentie van waterbemonstering verhoogd. Ten slotte is de aandacht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater gaandeweg toegenomen; oorspronkelijk richtte het LMM zich vooral op grondwater, drainwater en bodemvocht.
 

Home / Documenten en publicaties / Minerals Policy Monitoring Programme Report 2007-2010 : Methods and procedures

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu