RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toxicological evaluation of mass flow limits for air emissions of substances of very high concern

Toxicologische evaluatie van grensmassastromen voor luchtemissies van zeer zorgwekkende stoffen

Publiekssamenvatting

Een grensmassastroom is een maat die aangeeft welke hoeveelheid van een stof een bedrijf maximaal per uur mag uitstoten. Ze worden gebruikt bij de vergunningverlening voor emissies van stoffen. Het RIVM heeft onderzocht of de grensmassastromen bij de toelating van stoffen in de lucht voldoende beschermen tegen de risico's van zeer zorgwekkende stoffen. Het blijkt dat voor meer dan 99 procent van deze stoffen de bestaande grensmassastromen voldoende beschermen tegen schadelijke effecten. Bij de overige stoffen blijft de maximale overschrijding beperkt (minder dan een factor 10). Zeer zorgwekkende stoffen zijn onder andere kankerverwekkende stoffen en stoffen die slecht afbreken, ophopen in organismen en giftig zijn (persistent, bioaccumulerend en toxisch, oftewel PBT-stoffen). Voorbeelden van zeer zorgwekkende stoffen zijn het oplosmiddel benzeen of gebromeerde brandvertragers. Grensmassastromen worden gebruikt bij een eerste, eenvoudige beoordelingsstap voor de vergunningverlening van luchtemissies door bedrijven. Als de emissie van een bedrijf de grensmassastroom niet overschrijdt, is voor de vergunningverlening geen uitgebreide risicobeoordeling van deze emissie nodig. De bestaande grensmassastromen zijn tot nu toe vooral gebaseerd op de mate waarin zuiveringstechnieken in staat zijn een stof te verwijderen. Om te toetsen of de huidige grensmassastromen inzetbaar blijven onder de nieuwe Omgevingswet, is vanuit toxicologisch oogpunt onderzocht in hoeverre ze veilig kunnen worden gebruikt. Hiervoor is de toxiciteit van zeer zorgwekkende stoffen vergeleken met de maximaal denkbare luchtconcentratie in de leefomgeving op basis van de bestaande grenswaarden. Omdat de gebruikte schattingen vanuit worst-case-situaties zijn berekend, worden negatieve effecten niet waarschijnlijk geacht.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Toxicological evaluation of mass flow limits for air emissions of substances of very high concern

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu