RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Environmental radioactivity in the Netherlands : Results in 2011

Radioactiviteit in het Nederlandse milieu : Resultaten in 2011

Publiekssamenvatting

In 2011 voldeed Nederland aan de Europese verplichting om jaarlijks de hoeveelheid radioactiviteit in het milieu en in voeding te meten. Volgens het Euratom-verdrag uit 1957 zijn alle lidstaten van de Europese Unie verplicht deze metingen jaarlijks te verrichten. Nederland voert daarbij de aanbevelingen uit die in 2000 zijn opgesteld om de metingen volgens een bepaald stramien uit te voeren. De metingen leveren achtergrondwaarden op, oftewel radioactiviteitsniveaus die onder normale omstandigheden aanwezig zijn. Deze waarden kunnen bijvoorbeeld bij calamiteiten of rampen als referentie dienen. Het RIVM rapporteert namens Nederland over radioactiviteit in het milieu aan de Europese Unie.

Radioactiviteit gedurende twee radiologische incidenten
In 2011 vonden twee radiologische incidenten plaats waarna in Nederland radionucliden te meten waren. Van 18 maart tot en met 10 juni zijn radionucliden aangetroffen die afkomstig waren van het incident met de nucleaire installatie bij Fukushima (Japan), en van 3 tot 11 november afkomstig van een incident bij een instituut voor medische isotopen in Budapest (Hongarije). De niveaus van radionucliden die in Nederland als gevolg van deze incidenten zijn aangetoond, waren zeer laag en vormen geen risico voor de volksgezondheid.

Radioactiviteit in lucht, voedsel en melk
De metingen in lucht en omgeving lieten een normaal beeld zien, dat niet verschilde van voorgaande jaren. De depositie van polonium-210 is het hoogst sinds 1993, de aangetroffen radioactiviteitsniveaus zijn echter niet schadelijk voor de volksgezondheid. De radioactiviteitsniveaus in voedsel en melk liggen net als in voorgaande jaren duidelijk onder de Europese limieten die zijn opgesteld voor consumptie en export, op één monster na. Van de 231 monsters wild en gevogelte bevatte één monster wild zwijn (van januari 2011) 1,4 keer meer cesium-137 dan de gestelde limiet.

Radioactiviteit in oppervlaktewater
In het oppervlaktewater liggen de radioactiviteitsniveaus op een aantal locaties boven de streefwaarden die in de Vierde Nota waterhuishouding (1998) zijn bepaald. De overschrijdingen zijn echter zodanig dat ze niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Voor oppervlaktewater bestaan er geen limieten voor radioactieve stoffen, waarop wordt toegezien en gehandhaafd. Wel zijn er streefwaarden, die bij voorkeur niet overschreden mogen worden.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Environmental radioactivity in the Netherlands : Results in 2011

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu