RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inventarisatie Toets- en Rekeninstrumenten

Inventory of assessment and computation tools

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft geïnventariseerd welke toets- en rekeninstrumenten vergun-ningverleners kunnen gebruiken om de effecten van ruimtelijke plannen op onze leefomgeving te beoordelen. Hierbij lag de nadruk op de instrumenten die re-gelmatig worden gebruikt en die juridische gevolgen kunnen hebben. Het toets- en rekeninstrumentarium kan onder andere worden vereenvoudigd als de toet-singscriteria en de regelgeving beter op elkaar worden afgestemd. Ook zijn een-voudige screeningtools gewenst. Hierdoor kan het lokale omgevingsbeleid effec-tiever worden uitgevoerd. Verder blijkt er een groot aantal verschillende toets- en rekeninstrumenten be-schikbaar te zijn. Vaak zijn de rekenvoorschriften in wet- en regelgeving vastge-legd. Dit geldt in een enkel geval ook voor de te gebruiken data. Naarmate de wet- en regelgeving minder specifiek voorschrijft hoe de beoordeling moet wor-den uitgevoerd, ontstaat meer ruimte voor interpretatie en discussie. Soms be-perkt de wet- en regelgeving zich alleen tot de doelen en criteria waaraan moet worden voldaan. Voor enkele beoordelingsdomeinen, zoals lucht en bodemsanering, zijn al een-voudige screeningtools beschikbaar waarmee snel de effecten kunnen worden beoordeeld. Voor andere beoordelingen zouden ook screeningtools ontwikkeld moeten worden. Bij lucht geldt dat wanneer er geen of nauwelijks effecten op-treden in de leefomgeving, er voor de beoordeling geen complexe berekeningen noodzakelijk zijn. Aanbevolen wordt om dit principe ook bij de ontwikkeling van screeningtools voor andere beschermingsdoelen, zoals waterkwaliteit of de ge-luidsbelasting, te hanteren. Het RIVM heeft dit onderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van de 'Laan van de Leefomgeving', het digitale stelsel dat de uitvoering van de nieuwe Omge-vingswet gaat ondersteunen.

 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Inventarisatie Toets- en Rekeninstrumenten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu