RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Identification of themes for 'information houses'

Publiekssamenvatting

Overheden werken momenteel aan een samenhangend digitaal stelsel dat informatie bevat die nodig is voor procedures van de Omgevingswet, zoals vergunningverlening en planvorming. Met dit stelsel verbetert de beschikbaarheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de gegevens. In het digitaal stelsel worden gegevens over tien domeinen via één loket ontsloten. Het gaat om: lucht, water, geluid, natuur, externe veiligheid, ruimte, bouw, cultureel erfgoed, bodem en afval. Voor elk domein wordt de benodigde informatie georganiseerd in 'informatiehuizen'.

Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de gegevens die de informatiehuizen gaan leveren, de kwaliteit van deze gegevens en mogelijke ontwikkelstappen, zijn analyses uitgevoerd door deskundigen uit de tien domeinen. Op basis van deze analyses heeft het RIVM thema's (de 'rode draden') benoemd die van belang zijn voor de doorontwikkeling van de informatiehuizen in de komende jaren. De thema's en aanbevelingen ondersteunen de beleidsvorming over de manier waarop de informatiehuizen zich de komende jaren zullen ontwikkelen.

Het RIVM concludeert onder meer dat elk informatiehuis specifieke kenmerken heeft en hierdoor zijn eigen ontwikkelingstempo moet hebben. Dit komt bijvoorbeeld doordat de organisaties die de informatie aanleveren verschillen en met diverse soorten informatie werken. Tegelijkertijd is het van belang dat de informatiehuizen in gezamenlijkheid toegroeien naar één samenhangend stelsel van informatievoorziening. Verder wordt aanbevolen om met praktijkcasussen te toetsen hoe de informatiestroom tussen de huizen in zijn werk gaat. Een ander belangrijk punt is de manier waarop de vraag van de gebruiker wordt opgeknipt in thematische deelvragen die bij de betrokken informatiehuizen horen. En hoe die informatie vervolgens weer wordt samengevoegd tot een antwoord voor de gebruiker. Om dat proces goed te laten verlopen is het belangrijk spelregels te ontwikkelen. Voor alle rode draden wordt geadviseerd om ze in samenhang met elkaar uit te werken.

 

Home / Documenten en publicaties / Rode Draden Informatiehuizen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu