RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Prioritisation tool for chemical substances in consumer products

Publiekssamenvatting

Consumentenproducten bevatten een breed scala aan chemische stoffen. In principe zijn deze producten veilig in het gebruik. Om dit te bewaken ziet de inspectie van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) erop toe dat de hoeveelheden van deze stoffen onder de wettelijke grenzen blijven. Het RIVM heeft een tool ontwikkeld op basis waarvan toezichthouders kunnen bepalen welke stoffen of productgroepen mogelijk de meeste aandacht behoeven.

Welke stoffen in cosmetica hebben bijvoorbeeld de hoogste prioriteit? Waar zitten meer potentieel gevaarlijke stoffen in: schoonmaakmiddelen of doe-het-zelf-producten? Om dit te bepalen is gebruikgemaakt van gegevens uit de Europese database waarin alle stoffen staan die onder de wetgeving voor stoffen REACH vallen. De tool richt zich op stoffen die gebruikt worden in consumentenproducten en één of meer van de volgende schadelijke effecten kunnen hebben: kankerverwekkend, DNA beschadigend, schadelijk voor de voortplanting, of potentieel allergeen bij contact met de huid of inademing.

Voor de prioritering zijn de gevaarseigenschappen van de stoffen in kaart gebracht en gecombineerd met de mate waarin consumenten aan de stoffen blootstaan. Samen vormen zij het risico. Bij de blootstelling worden punten toegekend aan onder andere het aantal producten waarin een stof zit en de mate waarin de stof eruit kan vrijkomen. Voor de gevaarseigenschappen wordt gekeken naar de ernst van de schadelijke effecten van een stof en de hoeveelheid van een stof die het schadelijke effect veroorzaakt.

De tool maakt het mogelijk om uit de zeer grote, nog toenemende hoeveelheid informatie over chemische stoffen, stoffen en productgroepen te selecteren die mogelijk een risico voor de consument vormen.

 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Prioritisation tool for chemical substances in consumer products

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu