Vragen over uw leefomgeving? De Atlas Leefomgeving wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid. We bieden veel kaarten, vaak tot op buurtniveau, aan. Op deze kaarten kunt u zien hoe het staat met bodemkwaliteit, luchtkwaliteit of geluidhinder in uw leefomgeving. Voor professionals bespaart de Atlas werk en ondersteunt het onderlinge afstemming.

Direct naar Atlas Leefomgeving

Wat en voor wie?

De Atlas Leefomgeving biedt informatie over de kwaliteit van de Nederlandse leefomgeving.  Het gaat om milieuthema's die van invloed zijn op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Onderwerpen zijn onder andere luchtkwaliteit, waterkwaliteit en veiligheid. De informatie is als tekst beschikbaar, maar vooral ook in de vorm van kaarten. U kunt gemakkelijk zelf kaarten kiezen en vaak tot op buurtniveau inzoomen. Soms kunt u zelfs tot in uw eigen straat kijken. De overzichtelijk ingedeelde achtergrondinformatie biedt ook de mogelijkheid om zo diep als gewenst in de onderwerpen te duiken.

Waarom en van wie?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies zijn de opdrachtgevers van de Atlas Leefomgeving. Rijkswaterstaat en het RIVM voeren deze opdracht uit. Dit doen zij in samenwerking met provincies, gemeenten en andere beleids- en kennisinstituten. Samen zorgen zij ervoor dat de kaarten overzichtelijk én met uitleg te zien zijn. Een aantal kaarten is van het RIVM of van Rijkswaterstaat. In veel gevallen zijn andere organisaties de eigenaar van een kaart. Die eigenaar wordt ook wel ‘bronhouder' genoemd. De bronhouder houdt de kwaliteit van zijn eigen kaart(en) in de gaten.

De Atlas zorgt ervoor dat de komende jaren nog veel meer nieuwe kaarten en informatiemateriaal beschikbaar komen. Dit gebeurt deels door een steeds groter wordend aanbod, maar ook omdat gebruikersgroepen daarom verzoeken.

Oorsprong

De eerste gedachten voor een Atlas Leefomgeving ontstonden vanaf het Verdrag van Aarhus. Dit Europese verdrag ging in 2001 in en verplicht de overheid om te voorzien in toegankelijke milieu-informatie. Niet veel later begonnen in eigen land de ontwikkelingen voor de Omgevingswet. In die nieuw te vormen wet worden meerdere wetten en honderden regelingen gebundeld. Deze hebben allemaal betrekking op ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Omgevingswet treedt naar verwachting in werking in 2021. Daarmee komt er binnen één wet een complete afweging van allerlei verschillende activiteiten. Zowel voor nieuwe of te verlengen of uit te breiden activiteiten. Aldus wordt de Omgevingswet een overkoepelende wet. Net zoals deze Atlas een overkoepelend karakter heeft.

De unieke kracht

De website is er voor iedereen en bevat een schat aan informatie. Beleidsmakers, initiatiefnemers, bedrijven, belangenorganisaties als geïnteresseerde burgers weten deze Atlas te gebruiken. Het biedt kennis en handvaten voor alle belanghebbenden. In de beginfase van een heleboel mogelijke activiteiten kan de Atlas Leefomgeving een rol spelen. Voor zowel de initiatiefnemer als voor alle inwoners en andere betrokkenen. Hebt u vragen over ruimtelijke mogelijkheden, kansen en beperkingen? De Atlas kan deze voor een flink deel beantwoorden. Bijvoorbeeld door het tonen van vastgelegde bestemmingen, overstromingsrisico's, fijnstofkaarten en grondwaterbeschermingsgebieden.

Uniek aan de Atlas is dat de verschillende kaarten te combineren zijn. Kaarten zijn bijvoorbeeld over elkaar heen te leggen, om een totaal beeld te krijgen. Doordat de data continu in beheer zijn van de bronhouder is de getoonde informatie up-to-date. U kunt gemakkelijk kaarten delen via een permalink of de kaart downloaden als plaatje. Door in en uit te zoomen zijn er meer of minder details te zien. Op een besloten forum is het mogelijk om onderling materiaal te vergelijken en te bespreken.