Blauwe Zorg

Blauwe Zorg is een proeftuin in de regio Maastricht-Heuvelland en richt zich op alle patiënten van huisartsen aangesloten bij 'Zorg In Ontwikkeling' (ZIO) (n = 170.000). Blauwe Zorg kent een grote en een kleine stuurgroep, projectgroepen en randvoorwaardelijke werkgroepen. Bij Blauwe Zorg werken vertegenwoordigers samen vanuit de zorgroep, het ziekenhuis, de zorgverzekeraar, de patiëntenvertegenwoordiging, de gemeente, de apotheek, de GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg), de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), de thuiszorg en de universiteit.

De ambitie van Blauwe Zorg aan het begin van de proeftuin periode was om de juiste zorg aan de juiste patiënt op de juiste plaats tegen de juiste kosten te verlenen in een duurzame setting. Analoog aan het concept 'groene stroom' zag ‘Blauwe Zorg’ zichzelf als hét voorbeeld om de gezondheidszorg opnieuw vorm te geven, zodat een gezondheidszorgsysteem ontstond dat verantwoorde, kwalitatief hoogwaardige zorg levert én duurzaam en betaalbaar was. Doelstellingen van de proeftuin waren:

  1. Een gezondheidszorgsysteem dat verantwoorde, kwalitatief hoogwaardige zorg levert én duurzaam en betaalbaar is.
  2. Neerwaartse ombuiging in de groei van regionale integrale zorgkosten. Gestreefd wordt naar een ombuiging van minimaal 50% van de nominaal landelijke groei, waarbij de medisch inhoudelijke kwaliteit van en de klanttevredenheid over de zorg minimaal gelijk gebleven maar zo mogelijk verhoogd is.
  3. Gedragsbeïnvloeding van zorgverlener en patiënt.

Interventies

Een uitgeschreven versie van deze tabel is beschikbaar in het LMP-rapport op pagina  106

Uitgelicht: Blauwe Zorg in de Wijk

Doel: Introductie van ‘positieve gezondheid’ binnen 4 wijken in Maastricht Noordoost, met nadruk op ontschotting in functies en ontschotting in financiering.

Bekostiging: Financieringsbron: VEZN gelden en eenmalige bijdrage van gemeente Maastricht voor kwartiermakerschap. Jaarlijkse programmakosten betaald vanuit gemeente Maastricht, VGZ en provincie Limburg.

Bekostigingsprincipe: lumpsum bedrag voor voorbereiding.

Contractduur: 2 jaar met optie tot verlenging voor 3 jaar.

Resultaten: Een studie naar de faciliterende en hinderende factoren liet zien dat een gemeenschappelijk gedachtegoed de belangrijkste stimulans was. Het meest hinderend bleek terughoudendheid om dit gedachtegoed prioriteit te geven en verschillende prestatie-uitkomsten tussen organisaties. Overige uitkomsten worden momenteel nog verzameld. De resultaten hiervan worden verwacht in 2019/2020.

Toekomstbeeld: Het implementeren en ontwikkelen van de projecten en aanpak van Blauwe Zorg in de Wijk is in volle gang. Na een succesvolle start wil men meerdere knelpunten bij het samenbrengen van meerdere domeinen bij een complexe zorgvraag aanpakken. Een zorginhoudelijk thema waar op gericht wordt is ouderenzorg. Daarnaast wordt ingespeeld op de behoefte om bestaande kennis en data over de populatie te ontsluiten. Zo kan op basis van dergelijk data management proactief beleid gemaakt worden.

Meer informatie

U kunt meer lezen over deze interventies in het rapport (PDF).

Meer informatie over de proeftuin kunt u vinden op de website van de proeftuin (www.blauwezorg.nl).