Recycling kan beperkt worden als er zorgwekkende stoffen in het afval zitten. RIVM en Ramboll Environment & Health GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) (voorheen BiPRO) hebben een raamwerk ontwikkeld voor het bepalen van de aanpak van deze zorgwekkende stoffen. Het raamwerk houdt rekening met negatieve effecten van de stoffen op de menselijke gezondheid en het milieu.

Het raamwerk is ontwikkeld om te bepalen of er binnen de Europese REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) regelgeving vrijstellingen gegeven kunnen worden voor hergebruikte materialen.  Het raamwerkt biedt structuur en transparantie om beleidsmakers en competente autoriteiten te ondersteunen. Het bouwt voort op bestaande kennis en kunde over materiaalstromen, het beoordelen van schadelijke stoffen in materiaalstromen en de mogelijkheden om deze stoffen uit de materiaalstromen te verwijderen. 

RIVM en Ramboll Environment & Health GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) hebben samen veel kennis over het reguleren van afval, het omgaan met risicovolle stoffen, het beoordelen van risico’s voor mens en milieu en circulaire economie. 

Ook is de Nederlandse compentente autoriteit voor de Europese REACH wetgeving ondergebracht bij het RIVM. Hiermee had het projectteam van CleaR inzicht in de huidige discussie over het samengaan van stoffenregelgeving en het invoeren van een circulaire economie. 

Coordinatie

RIVM coordineerde het project. 

Fondsen

Het project is gefinancierd door het Directoraat-generaal Milieu (DG directeur-generaal (directeur-generaal) ENV).