Wat doet het RIVM als er een infectieziekte uitbreekt?

Als er een landelijke uitbraak van een infectieziekte is, heeft het Centrum Infectieziektebestrijding (CIbCentre for Infectious Disease Control) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een coördinerende rol bij de bestrijding daarvan. Ook nu bij  het nieuwe coronavirus. Het gaat dan om het signaleren van en het adviseren over (bestrijding van) uitbraken en dreiging van infectieziekten. We werken samen met GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en, experts en vertegenwoordigers van verschillende organisaties. Daarmee adviseren we vele partijen in Nederland hoe je deze uitbraak zo goed mogelijk kan bestrijden. Het RIVM brengt adviezen uit over de bestrijdingsmaatregelen, draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe laboratoriumdiagnostiek en brengt de epidemiologische ontwikkelingen in kaart door surveillance en onderzoek.  Verder ontwikkelt het RIVM richtlijnen en draaiboeken voor professionals in de infectieziektebestrijding, bijvoorbeeld over hoe een epidemie het beste kan worden aangepakt. Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Als er sprake is van een regio-overstijgende uitbraak van een infectieziekte of als er een internationale dreiging van een infectieziekte is, kan het RIVM een Outbreak Management Team (OMTOutbreak Management Team) bij elkaar roepen. In deze brochure vindt u meer informatie over de status en werkwijze van het OMT.

De huidige aanpak

We hebben ervoor gekozen om in ons land het virus maximaal te controleren. Dit betekent dat we er samen voor zorgen dat mensen zich houden aan de hygiëneregels, dat we afstand tot elkaar houden en sommige gelegenheden (waar mogelijk) beperkt geopend zijn. Mensen die klachten hebben die passen bij het nieuwe coronavirus, wordt verzocht om zich meteen te laten testen en thuis te blijven totdat de uitslag bekend is. Zo zorgen we ervoor dat mensen elkaar minder makkelijk kunnen besmetten. Als iemand besmet is, voert de GGD bron- en contactonderzoek uit. Mensen die mogelijk besmet kunnen zijn door deze patiënt krijgen dan bericht dat zij thuis moeten blijven, omdat zij mogelijk ook ziek (en besmettelijk) kunnen worden (en zich bij klachten moeten laten testen). Zo kunnen we het virus indammen op het moment dat het de kop opsteekt. 


Wat doet het Outbreak Management Team?

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan het Outbreak Management Team (OMTOutbreak Management Team) bij elkaar roepen bij een regio-overschrijdende uitbraak van een infectieziekte of internationale dreiging. Specialisten en experts met verschillende achtergronden en kennis over de desbetreffende ziekte, worden daarvoor uitgenodigd. Zij bespreken op basis van actuele informatie, hun vakkennis en beschikbare wetenschappelijke literatuur hoe de uitbraak bestreden kan worden. Ook gaan ze in op de risico’s en onzekerheden van maatregelen. Het OMT levert een advies op aan het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport via het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO). Het BAO toetst het inhoudelijke advies op bestuurlijke haalbaarheid en uitvoerbaarheid en stelt uiteindelijk het bestrijdingsbeleid vast.

Deelnemers OMT

De directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM is voorzitter van het OMT. Het hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding) van het RIVM is secretaris van het OMT. Andere vaste leden van het OMT worden standaard uitgenodigd voor alle OMT’s, ongeacht het onderwerp. Zij zijn uitgenodigd omdat zij een functie hebben binnen een organisatie of vereniging die een belangrijke rol speelt in de infectieziektebestrijding in Nederland. Dat zijn vertegenwoordigers van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHGNederlands Huisartsen Genootschap), het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), de Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie (NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), de Vereniging voor Infectieziekten (VIZVereniging voor Infectieziekten) en het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOILandelijk Overleg Infectieziekten).

Andere deelnemers aan het OMT worden uitgenodigd op basis van hun expertiseveld of specifieke expertise met de betreffende ziekte of ervaring met de bestrijding van deze ziekte. Voor COVID-19 zijn er  leden van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVICNationaal Vergiftigingen Informatie Centrum ), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de Vereniging van de Specialisten Ouderengeneeskunde (VerensoVereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters), de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVKNederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde), verschillende experts (internist-infectioloog, viroloog, epidemioloog, artsen-microbioloog, een regionaal arts-consulent, ouderengeneeskundige, artsen M&Gmaatschappij&gezondheid), vertegenwoordigers van de referentielaboratoria en vertegenwoordigers van diverse centra van het RIVM aanwezig.  Afhankelijk van de agendapunten kunnen naast deze vaste groep soms andere experts toegevoegd. Zie overzicht.

Het uitgangspunt is dat alle deelnemers op persoonlijke titel in het OMT zitten. Het is namelijk belangrijk dat zij vrijuit met elkaar kunnen discussiëren, zonder zich daarbij geremd te voelen door een achterban. De opdracht aan het OMT is om te komen tot het best mogelijke advies op dat moment.

OMT-advies

Nieuwe dreigingen worden vaak veroorzaakt door een nieuwe infectieziekte. Dan is er in eerste instantie nog veel onbekend en baseert het OMT zich op de (op dat moment) beschikbare gegevens en internationale literatuur, Nederlands onderzoek, modellering, en algemene kennis over infectieziektebestrijding.

De verslagen van de OMT-overleggen zijn vertrouwelijk. Na iedere bijeenkomst van het OMT stelt het RIVM een advies op voor het Ministerie van VWS. Daarna worden het OMT-advies besproken in een bestuurlijke afstemmingsoverleg (BAO) en door de ministers. De bestuurders in het BAO beoordelen het OMT-advies op bestuurlijke en politieke haalbaarheid. Uiteindelijk bepaalt het kabinet wat er met de gegeven adviezen gebeurt en of er maatregelen komen. Hierna wordt het OMT-advies openbaar gemaaktDe adviezen zijn hieronder te vinden.

Belangenverklaringen

De OMT-leden geven onafhankelijk advies. Om transparant te zijn en belangenverstrengeling te voorkomen, vult elk lid voor een OMT een belangenverklaring in. Deze ‘Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling’ vraagt informatie over (neven)functies, persoonlijke financiële belangen en onderzoeksgelden. De verklaring wordt na toetsing en ondertekening openbaar gemaakt via de website van het RIVM. Een Rijksambtenaar is gebonden aan gedragsregels waarbij door het afleggen van de eed of belofte, hij zweert of belooft dat hij deze regels nakomt, daarnaast zijn er integriteitsnormen waar ambtenaren zich aan moeten houden. Dit geldt niet voor niet- ambtenaren. Daarom dient iedereen die deel uitmaakt van het OMT en geen ambtenaar is, een belangverklaring te ondertekenen wanneer ze deel uitmaken van het OMT.

Vergoeding voor OMT-leden

Op basis van een besluit van de Rijksoverheid over vacatiegelden voor adviescommissies ontvangen leden van het OMT, met uitzondering van ambtenaren, vacatiegeld met een maximum van €200,00 per vergadering.


OMT's over COVID-19

Sinds januari 2020 heeft de voorzitter van het OMTOutbreak Management Team meerdere keren een OMT Outbreak Management Team  bijeengeroepen om te adviseren over COVID-19. Hieronder zijn de OMT-adviezen* te vinden. 

 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milie

Datum Advies en eventueel aanvullende stukken*
24 januari 2020 OMT 56 - 1e OMT COVID-19
27 februari 2020 OMT 57 - 2e OMT COVID-19
6 maart 2020 OMT 58 - 3e OMT COVID-19
12 maart 2020 OMT 59 - 4e OMT COVID-19
17 maart 2020 OMT 60 - 5e OMT COVID-19
23 maart 2020 OMT 61 - 6e OMT COVID-19
30 maart 2020 OMT 62 - 7e OMT COVID-19
6 april 2020 OMT 63 - 8e OMT COVID-19
14 april 2020 OMT 64 - 9e OMT COVID-19
20 april 2020 OMT 65 - 10e OMT COVID-19
4 mei 2020 OMT 66 - 11e OMT COVID-19
15 mei 2020 OMT 67 - 12e OMT COVID-19
25 mei 2020 OMT 68 - 13e OMT COVID-19
3 juni 2020 OMT 69 - 1e OMT-Z COVID 19 en nertsen
16 juni 2020 OMT 70 - 14e OMT COVID-19
23 juni 2020 OMT 71 - 15e OMT COVID-19
16 juli 2020 OMT 72 - 2e  OMT-Z COVID-19 en nertsen
28 juli 2020 OMT 73 - 16e OMT COVID-19
17 augustus 2020 OMT 74 - 17e OMT COVID-19
20 augustus 2020 OMT 75 - 3e OMT-Z COVID-19 en nertsen
27 augustus 2020 OMT 76 - 18e OMT COVID-19
14 september 2020  OMT 77 - 19e OMT COVID-19
28 september 2020  OMT 78 - 20e  OMT COVID-19
5 oktober 2020 OMT 79 - 21e OMT COVID-19
12 oktober 2020 OMT 80 - 22e OMT COVID-19
19 oktober 2020 OMT 81 - 23e OMT COVID-19
26 oktober 2020 OMT 82 - 24e OMT COVID-19
29 oktober 2020 OMT 83 - 25e OMT COVID-19
2 november 2020 OMT 84 - 26e OMT COVID-19
6 november 2020 OMT 85 - 27e OMT COVID-19
9 november 2020 OMT 86 - 4e OMT-Z COVID-19 en nertsen
13 november 2020 OMT 87 - 28e OMT COVID-19

 

*Bij een deel van de OMT-adviezen horen aanvullende stukken. Dit betreft vaak stukken die gepubliceerd zijn via rivm.nl of lci.rivm.nl. Wanneer er sprake is van aanvullende stukken, dan vindt u deze op de overzichtspagina van het desbetreffende OMT, alsmede een link naar het advies op rijksoverheid.nl (meerdere links indien het advies uit meerdere delen bestaat).

OMT-leden

Onderstaande personen hebben één of meerdere keren deelgenomen aan een overleg van het COVID-19 OMTOutbreak Management Team of OMT-Z:

Vaste OMT-leden

 • Prof. drdokter. Jaap van Dissel (voorzitter), Directeur Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, CIbCentre for Infectious Disease Control *
 • Prof. dr. Aura Timen (secretaris), Secretaris OMT, hoofd LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI *
 • Drs. Masja Loogman, Huisarts / Senior wetenschappelijk medewerker NHGNederlands Huisartsen Genootschap, NHG, Belangenverklaring
 • DrDoctor . Jaap Maas, Bedrijfsarts-epidemioloog, Amsterdam UMCUniversitair Medisch Centrum locatie AMCAcademic Medical Center / Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Belangenverklaring
 • Dr. Emile Schippers, Internist-infectioloog, Haga Ziekenhuis / VIZVereniging voor Infectieziekten, Belangenverklaring
 • Dr. Anja Schreijer, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding / LOILandelijk Overleg Infectieziekten-voorzitter ad interim, GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam / LOI, Belangenverklaring
 • Dr. Ann Vossen, Arts-microbioloog, LUMCLeids Universitair Medisch Centrum / NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, Belangenverklaring

In geval van een OMT-Zoönosen (OMT-Z) is de decaan van de Faculteit Diergeneeskunde (UUUniversiteit Utrecht) vice-voorzitter en zijn er extra vaste leden: 

 • Prof. dr. Arjan Stegeman (vice-voorzitter OMT-Z), Hoogleraar gezondheidszorg landbouwhuisdieren, Universiteit Utrecht, Belangenverklaring
 • Dr. Els Broens, Hoofd Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDCVeterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum), Universiteit Utrecht, Belangenverklaring 
 • Prof. Dr. Wim van der Poel, Onderzoeksleider Emerging and Zoonotic Viruses, Wageningen Bioveterinary Research (WBVRWageningen Bioveterinary Research), Belangenverklaring
 • Dr. Marcel Spierenburg, Senior Veterinary Officer, NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVIC, Belangenverklaring

OMT's COVID-19 vast uitgenodigde experts

 • Drs. Arend Arends, Klinisch geriater, Maasstad Ziekenhuis,  voorzitter Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Marc Bonten,  Arts-microbioloog, UMC Utrecht, Belangenverklaring
 • Dr. Pauline Ellerbroek, Internist-infectioloog, UMC Utrecht / Calamiteitenhospitaal, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Alex Friedrich, Arts-microbioloog, UMCGUniversitair Medisch Centrum Groningen / Acute Zorg Netwerk Noord Nederland, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Diederik Gommers, Internist-intensivist en voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Erasmus MCErasmus University Medical Center, Belangenverklaring
 • Drs. Jacqueline de Groot, Specialist ouderengeneeskunde en voorzitter VerensoVereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Cees Hertogh, Hoogleraar Ouderengeneeskunde en Ethiek van de zorg, Amsterdam UMC, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Christian Hoebe, Hoogleraar Sociale Geneeskunde i.h.b. izb / hoofd afdeling Infectieziekten, Universiteit Maastricht / GGD Zuid Limburg, Belangenverklaring
 • Drs. Károly Illy, Kinderarts, Ziekenhuis Rivierenland Tiel / NVKNederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde Kindergeneeskunde, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Menno de Jong, Hoofd medische microbiologie, Amsterdam UMC locatie AMC, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Jan Kluytmans, Arts-microbioloog, Microvida locatie Amphia / Netwerk Acute Zorg Brabant, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Marion Koopmans, Viroloog, Erasmus MC / Nationaal Influenza Centrum, Belangenverklaring
 • Drs. Ariene Rietveld, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, GGD, Belangenverklaring
 • Dr. Karin Ellen Veldkamp, Arts-microbioloog, hoofd infectiepreventie, LUMC / Netwerk Acute Zorg West, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Annelies Verbon, Internist-infectioloog, Erasmus MC / NVII, Belangenverklaring
 • Drs. Gerjanne Vlasveld, Arts voor verstandelijk gehandicapten, Amerpoort/Sherpa/NVAVG (vanaf OMT 76), Belangenverklaring
 • Prof. dr. Margreet Vos, Arts-microbioloog, expert infectiepreventie, Erasmus MC / NVMM-HiP, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Andreas Voss, Arts-microbioloog, medisch manager medische microbiologie en infectiepreventie, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Belangenverklaring
 • Drs. Toos Waegemaekers, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, GGD Gelderland-Midden, RACRegionale Arts Consulenten, Belangenverklaring

Overige experts OMT's COVID-19

 • Dr. Marleen Bakker, Longarts, Erasmuc MCmedisch centrum, NVALTNederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (OMT 57),  Belangenverklaring 
 • Dr. Chantal Bleeker-Rovers, Internist-infectioloog, Radboud UMC (OMT's 57 t/m 59), Belangenverklaring
 • Dr. Marije Bomers, Internist-infectioloog, Amsterdam UMC, Locatie  VUmcVrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, Belangenverklaring 
 • Prof. dr. Martien Borgdorff, Emeritus hoogleraar epidemiologie, Amsterdam UMC (OMT's 63 t/m 67), Belangenverklaring
 • Drs. Froukje Bosma, Arts-microbioloog, Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA), Belangenverklaring 
 • Prof. dr. Jako Burgers (vervanger vast OMT-lid NHG Masja Loogman), Huisarts en medisch strategisch adviseur, NHG, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Bianca Buurman, Hoogleraar acute ouderenzorg, Amsterdam UMC locatie AMC (OMT's 64 en 76), Belangenverklaring
 • Dr. Sylvia Debast, Arts-microbioloog, Isala ziekenhuis, Belangenverklaring 
 • Trudie van Duin, Programmamanager, Ambulancezorg, Belangenverklaring 
 • Dr. Menno van der Eerden, Longarts, Erasmus MC, NVALT (OMT's 60, 62, 70), Belangenverklaring
 • Drs. Emilie Gieling, Ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, UMC Utrecht, Belangenverklaring 
 • Prof. dr. Hans van der Hoeven, Hoogleraar Intensive Care, Radboud UMC (OMT 60), Belangenverklaring
 • Patricia Houtman, Deskundige infectiepreventie, Spaarne Gasthuis, Belangenverklaring 
 • Drs. Nienke Nieuwenhuizen (60 t/m OMT 79), Specialist ouderengeneeskunde, Verenso, Belangenverklaring
 • Dr. Astrid Oude Lashof, Internist-infectioloog, MUMC, Belangenverklaring 
 • Dr. Tamara Platteel (vervanger vast OMT-lid NHG Masja Loogman), Huisarts, NHG, Belangenverklaring
 • Drs. Lisette Romijn (vervanger vast OMT-lid NHG Masja Loogman), Huisarts, senior beleidsmedewerker, LHVlandelijke huisartsenvereniging, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Dirk Ruwaard, Hoogleraar Public Health and Health Care Innovation, UMC Maastricht (OMT 63), Belangenverklaring
 • Drs. Noud Schel, Arts, KLMKoninklijke Luchtvaart Maatschappij (OMT 56), Belangenverklaring 
 • Prof. dr. Theo Verheij, Hoogleraar huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht (OMT 60), Belangenverklaring
 • Drs. Anne de Vries (vervanger vast OMT-lid LOI Anja Schreijer), Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, GGD Kennemerland / LOI, Belangenverklaring

OMT-Z:

 • Dr. Ruth Bouwstra, Dierenarts, Gezondheidsdienst voor Dieren, Belangenverklaring
 • Dr. Herman Egberink, Veterinair viroloog, Universiteit Utrecht, Belangenverklaring 
 • Drs. Haiko Koenen, Dierenarts, Dierenartsencombinatie ZuidOost, Belangenverklaring
 • Drs. Robert Jan Molenaar, Dierenarts, Gezondheidsdienst voor Dieren, Belangenverklaring 
 • Drs. Reina Sikkema, Onderzoeker, Erasmus MC, Belangenverklaring 
 • Dr. Ir. Lidwien Smit, Universitair hoofddocent milieu-epidemiologie, Universiteit Utrecht, Belangenverklaring
 • Dr. Francisca Velkers, ECPVS (pluimvee)specialist & Epidemioloog, Universiteit Utrecht Diergeneeskunde Department Landbouwhuisdieren, Belangenverklaring

Deelnemers van het RIVM*

 • Dr. Susan van den Hof, Hoofd Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, RIVM, CIb, EPICentrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten
 • Prof. dr. Jacco Wallinga, Hoofd Modellering van Infectieziekten / Professor modellering van Infectieziekten, RIVM, CIb, EPI / LUMC
 • Dr. Chantal Reusken, Viroloog, RIVM, CIb, IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
 • Drs. Rob Riesmeijer, Hoofd Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's, RIVM, DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's
 • Drs. Sabine Bantjes, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Helma Ruijs, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Corien Swaan, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Gini van Rijckevorsel, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Margreet te Wierik, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Drs. Rosa Joosten, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Fiona van der Klis, Afdelingshoofd immuunsurveillance, projectleider PIENTER 2 en 3 en PIENTER Corona, RIVM, CIb
 • Dr. Wim van der Hoek, Epidemioloog, hoofd afdeling Respiratoire Infecties, RIVM, CIb, EPI
 • Dr. Nynke Rots, Klinisch Immunoloog, RIVM, LCI
 • Prof. Dr. Lieke Sanders, Kinderarts-infectioloog/immunoloog, RIVM
 • Dr. Albert-Jan van Hoek, Gezondheidseconoom, RIVM, EPI  (OMT 57)
 • Drs. Titia Kortbeek, Arts-microbioloog, RIVM, CIb, IDS
 • Dr. Adam Meijer, Viroloog, hoofd Respiratoire Virussen Groep, RIVM, IDS (OMT 57 en 59)
 • Dr. Daan Notermans, Arts-microbioloog, RIVM, IDS ( OMT 56)
 • Dr. Bettie Voordouw, Arts-microbioloog, RIVM, IDS
 • Peter Molenaar, Deskundige infectiepreventie, RIVM, LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (OMT 56)
 • Dr. Albert Vollaard, Internist-infectioloog, RIVM, LCI (OMT 57)
 • Dr. Joke van der Giessen, Veterinair microbioloog, RIVM, CIb, Z&OZoönosen en Omgevingsmicrobiologie (OMT-Z)
 • Dr. Kitty Maassen, Voorzitter SOZSignalling Forum Zoonoses, RIVM, CIb, (OMT-Z)
 • Dr. Coen Berends, Woordvoerder, RIVM, Communicatie 
 • Drs. Marieke Timmer, Senior communicatieadviseur, RIVM, Communicatie
 • Drs. Kevin Kosterman, Senior communicatieadviseur, RIVM, Communicatie
 • Harald Wychgel, Persvoorlichter, senior communicatieadviseur, RIVM, Communicatie
 • Ton Oomen (verslag en adviesbrief ), Adviseur Infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Manon Haverkate (verslag en adviesbrief), Adviseur Infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Madelief Mollers (verslag en adviesbrief), Adviseur Infectieziektebestrijding RIVM, CIb, LCI
 • Drs. Imke Schreuder (verslag en adviesbrief), Adviseur Infectieziektebestrijding RIVM, CIb, LCI
 • Willemijn Marsman (verslag en adviesbrief), Adviseur Infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • André Jacobi (verslag en adviesbrief OMT-Z), Adviseur Infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Drs. Nynke Nutma (verslag en adviesbrief), Arts M&Gmaatschappij&gezondheid Infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Drs. Lian Bovée (verslag en adviesbrief), Adviseur Infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Drs. André Meeske (verslag en adviesbrief), Adviseur Infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
*Belangenverklaring Rijksambtenaren

Een Rijksambtenaar is gebonden aan gedragsregels waarbij door het afleggen van de eed of belofte, hij zweert of belooft dat hij deze regels nakomt. Daarnaast zijn er integriteitsnormen waar ambtenaren zich aan moeten houden.