Bij de bestrijding van infectieziekten in Nederland heeft het Centrum Infectieziektebestrijding (Cib Centrum Infectieziektebestrijding (Centrum Infectieziektebestrijding)) van het RIVM een adviserende en coördinerende rol. Bij een grote uitbraak van een infectieziekte of bij een internationale dreiging kan het RIVM een Outbreak Management Team (OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team)) bij elkaar roepen. 

Wat doet het OMT?

In het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) overleggen specialisten en experts. Op basis van actuele, wetenschappelijke informatie en hun vakkennis adviseren zij hoe de uitbraak van een infectieziekte bestreden kan worden. Het uitgangspunt is dat alle deelnemers op persoonlijke titel in het OMT zitten. Het is namelijk belangrijk dat zij vrijuit met elkaar kunnen discussiëren, zonder zich daarbij geremd te voelen door een achterban. De opdracht aan het OMT is om te komen tot het best mogelijke advies op dat moment. Dit advies gaat naar het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) via het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO). Het BAO toetst het inhoudelijke advies op bestuurlijke haalbaarheid en uitvoerbaarheid en stelt uiteindelijk het bestrijdingsbeleid vast.

Wie zitten er in het OMT?

De directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM is voorzitter van het OMT. Het hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)) van het RIVM is secretaris. Het OMT heeft een aantal vaste deelnemers. Zij zitten in het OMT omdat zij bij een organisatie of vereniging werken die een belangrijke rol speelt in de infectieziektebestrijding in Nederland. Het gaat dan bijvoorbeeld om vertegenwoordigers van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap)), de Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie (NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)) en het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI Landelijk Overleg Infectieziekten (Landelijk Overleg Infectieziekten)). Andere deelnemers aan het OMT worden uitgenodigd omdat zij specifieke kennis of ervaring hebben.

In het OMT voor COVID-19 waren dat bijvoorbeeld leden van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, de Vereniging van de Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters)), de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVKN) en vertegenwoordigers van diverse centra van het RIVM. 

Video: Wat is het Outbreak Management Team (OMT)?

Video: Wat is het Outbreak Management Team (OMT)?

In deze video leggen verschillende leden van het Outbreak Management Team (OMT) uit wat zij doen en hoe hun adviezen rondom het coronavirus tot stand komen. Aan het woord in deze video: Christian Hoebe (hoogleraar infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg & Universiteit Maastricht), Andreas Voss (arts-microbioloog Canisius Wilhelmina Ziekenhuis & hoogleraar infectiepreventie), Aura Timen (hoofd Landelijke Cošrdinatie Infectieziektebestrijding RIVM & hoogleraar VU Amsterdam), Marreet Vos (arts-microbioloog & hoogleraar zorggerelateerde infecties) en Marion Koopmans (viroloog, Erasmus MC & Nationaal Influenza Centrum).

Openheid over belangen OMT-leden

De OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team)-leden geven onafhankelijk advies. Om transparant te zijn en belangenverstrengeling te voorkomen, vult elk lid voor een OMT een belangenverklaring in. Deze ‘Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling’ vraagt informatie over (neven)functies, persoonlijke financiële belangen en onderzoeksgelden. De verklaring wordt na toetsing en ondertekening openbaar gemaakt via de website van het RIVM. Een Rijksambtenaar is gebonden aan gedragsregels waarbij door het afleggen van de eed of belofte, hij zweert of belooft dat hij deze regels nakomt, daarnaast zijn er integriteitsnormen waar ambtenaren zich aan moeten houden. Dit geldt niet voor niet-ambtenaren. Daarom dient iedereen die deel uitmaakt van het OMT en geen ambtenaar is, een belangverklaring te ondertekenen wanneer ze deel uitmaken van het OMT.

Vergoeding voor OMT-leden

Op basis van een besluit van de Rijksoverheid over vacatiegelden voor adviescommissies ontvangen leden van het OMT, met uitzondering van ambtenaren, vacatiegeld. Voor OMT-leden is dit bedrag vastgesteld op €300,68 per vergadering.