Op basis van uitvoeringsbesluit van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kan het RIVM op verzoek van aanbieders van acute zorg een bereikbaarheidsanalyse uitvoeren. Een analyse is nodig bij (tijdelijke) sluiting van een locatie van acute zorg (zoals   HAP huisartsenpost (huisartsenpost),   SEH Spoedeisende Hulp (Spoedeisende Hulp), acute verloskunde, acute   ggz geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)). In de analyse beoordeelt het RIVM of bereikbaarheidsnormen voor de bereikbaarheid van acute zorg bij een mogelijke sluiting in gevaar komen. Ook geeft zij aan wat de effecten op de rijtijden zijn voor patiënten die gebruik maken van acute zorg in betreffende regio.