Iedere vijf jaar stellen aangewezen overheden een geluidbelastingkaart en actieplan vast. Deze overheden zijn het Rijk, provincies en een aantal gemeenten. De gemeenten zijn vermeld in artikel 2.40, Omgevingsregeling. Hier zijn agglomeraties aangewezen die één of meer gemeenten omvatten.

De verplichting komt voort uit de Europese richtlijn omgevingslawaai (Environmental Noise Directive, hierna: END) en is geïmplementeerd in de Omgevingswet. De richtlijn is gericht op het vermijden, voorkomen of verminderen van schadelijke gevolgen van omgevingslawaai. Dit wordt bereikt door het aannemen van actieplannen om gezondheidseffecten door omgevingslawaai (waar nodig) te voorkomen en te  beperken, en om een goede milieukwaliteit te handhaven.

De overheden leveren de actieplannen aan de CVGG. Hiervoor moeten zij gebruik maken van een sjabloon Excelbestand, gebaseerd op het datamodel dat de European Environmental Agency daarvoor beschikbaar stelt. Daarnaast is er een voorbeeld Excelbestand beschikbaar waarmee men kan zien wat er waar in het sjabloon ingevuld moet worden. De handleiding beschrijft de data die wordt ingevoerd in het Excelbestand. Deze handleiding, het sjabloon en het voorbeeld zijn gemaakt voor de geluidsspecialisten en dataspecialisten van de overheden, adviesbureaus en omgevingsdiensten.

Gerelateerde onderwerpen
  • Geluid

    Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving. Je kunt genieten van geluid wanneer je  luistert naar muziek.  Maar geluid kan ook hinder veroorzaken of je slaap verstoren. Het RIVM onderzoekt daarom de geluidemissies in Nederland. Waarbij we de geluidniveaus en gevolgen van geluid op de gezondheid, op een betrouwbare manier vaststellen en monitoren.